เกษตรอินทรีย์

แนะนำแนวทางในการทำเกษตรอินทรีย์ ทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีใดๆ เลย แต่อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะสารที่สกัดได้จากธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

error: อนุญาตแบบมีที่มา