นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์เกษตร

Personal Data Protection Act : PDPA นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์

Personal Data Protection Act : PDPA คือนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ในการใช้งานเว็บไซต์ ทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง นี้

นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

เว็บไซต์ kasetorganic.com จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฏหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์การทำงานของเว็บไซต์ โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์นี้ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว ระบบจะไม่สามารถทำงานโดยสมบูรณ์ ผู้ใช้เป็นผู้เลือกได้ว่าจะบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด และยินดีจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นหรือไม่

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สามดังต่อไปนี้ Facebook Login, Google Login, Email & Password Login โดยได้รับข้อมูลเมื่อท่านสมัครระบบหรือเข้าใช้งานระบบผ่านช่องทางของบุคคลที่สาม

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง เมื่อท่าน

 1. ลงทะเบียนบัญชีด้วย E-Mail ด้วยความสมัครใจในการรับข้อเสนอจดหมายข่าวหรือ การติดตามข้อมูลใหม่ๆ กับเรา
 2. สมัครสมาชิก สำหรับพูดคุย หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านแพลตฟอร์มของเรา
 3. ติดต่อเรา เกี่ยวกับการบริการหรือตามวัตถุประสงค์ของท่านผ่านแพลตฟอร์มของเรา

เว็บไซต์เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความสมัครใจของผู้ใช้เท่านั้น โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือ กรณีสมัครรับข่าวสาร และสมัครสมาชิกสำหรับพูดคุย จากทางเว็บไซต์ และ เรายืนยันว่าไม่มีเทคโนโลยีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยความสมัครใจ และเราจะถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานและอนุญาตให้ระบบจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็น ภายใต้วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้บริการ รวมถึงการยินยอมให้ผู้ให้บริการสามารถโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่กลุ่มธุรกิจและพันธมิตรของผู้ให้บริการ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงานใดๆ ที่มีสัญญากับผู้ให้บริการ

เว็บไซต์เราจะไม่ดำเนินการอื่นใดแตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ เว้นแต่ มีกฏหมายบัญญัติให้กระทำ หรือมีหนังสือร้องขอที่สามารถปฏิบัติได้ตามกฏหมาย เช่น เพื่อความจำเป็นในการป้องกันด้านสุขภาพและโรคติดต่ออันตราย

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์เรา จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น นอกจากนี้ เว็บไซต์เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น การพิจารณาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาคดี

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับ และป้องกันการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย

โดยมีระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ เพื่อให้ระบบทำงานได้โดยสมบูรณ์ ทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่มีเหตุให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป เมื่อท่านปิดเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือถูกทำลายลงในทันที (ยกเว้นการใช้งาน Newsletter และเป็นสมาชิกกระดานพูดคุยด้านเกษตรในเว็บไซต์ลูก ท่านสามารถทำการยกเลิกได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา)

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการได้รับแจ้ง (right to be informed): ท่านมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกจัดเก็บ รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิธีการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บ
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเรา
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังผู้ดูแลที่ควบคุมข้อมูลของเราได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ (รายละเอียดการติดต่อ ที่ “ช่องทางการติดต่อ” นี้) หรือ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไข ข้อยกเว้นการใช้สิทธิต่างๆ ได้ที่ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (TDPG2.0) และ เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม http://www.mdes.go.th

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิข้างต้น โดยเราจะพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

Cookie Policy & Privacy Policy

นโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) ของเราจะถูกใช้งานเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ kasetorganic.com (เว็บไซต์ หมายรวมถึงเว็บไซต์ลูกที่อยู่ภายใต้การกำกับของ kasetorganic.com ทุกหน่วย) ดำเนินงานและผลิตโดยเครือข่าย iKSSN Crop. ซึ่งเว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้ และ/หรือ การยินยอมโดยสมัครใจจากท่านเกี่ยวกับการให้ที่อยู่ E-Mail กรณีต้องการสมัครรับข่าวสารจากทางเว็บไซต์ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์ลูกผ่านช่องทางการสมัครสมาชิก

เรายืนยันว่าไม่มีเทคโนโลยีอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ในการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยความสมัครใจ แนะนำให้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวคู่กับนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) และเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Consent) ในฉบับนี้

การใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) เป็นมาตรฐานทั่วไปบนอินเตอร์เน็ต และเบราว์เซอร์สำหรับท่องอินเตอร์เน็ตทั่วไปจะตั้งค่ายอมรับการใช้งานคุกกี้อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจว่าจะใช้คุกกี้หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่าน ท่านสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ได้ หรือจะตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งให้เตือนเวลาที่เว็บไซต์ส่งคุกกี้มาให้ท่าน

ในกรณีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์เราต่อ หมายถึงท่านได้ทำการยอมรับการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) ของเราตามนโยบายการใช้เทคโนโลยีการติดตาม (Cookie) ฉบับนี้ หากท่านไม่ต้องการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เรา ท่านสามารถตั้งค่าไม่รับคุกกี้บนเบราว์เซอร์ หรือไม่ใช้งานเว็บไซต์ รายละเอียดวิธีการตั้งค่าคุกกี้บนเบราว์เซอร์ที่นิยมใช้กันทั่วไปอยู่ในข้อมูลด้านล่าง อย่างไรก็ตามหากปิดการใช้งานคุกกี้ ฟั่งก์ชั่น และคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์ อาจทำให้การทำงานของเว็บไซต์ไม่สมบูรณ์

อะไรคือเทคโนโลยีการติดตาม (Cookie)?

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กมากที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่าน คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์หรือความปลอดภัยของท่านอย่างที่เข้าใจ และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัสใดๆ เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์จดจำท่านและวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ในแต่ละครั้งที่ท่านกลับมาเข้าชมอีกครั้ง หมายความว่าท่านจะได้รับประสบการณ์การใช้งานออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

หากต้องการทราบเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติม มีข้อมูลมากมายพร้อมให้ศึกษาในระบบออนไลน์

คุกกี้ที่จำเป็นและเพื่อการทำงาน (Essential and Functional Cookies)

หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ เว็บไซด์ของเราอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นมีคุกกี้บางประเภทจะทำให้ท่านสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ที่มีทั้งหมดบนเว็บไซต์ของเราได้ และมีการใช้คุกกี้เพื่อการทำงาน (functional cookies) กับความเร็วในการนำเสนอข้อมูลของหน้าเว็บไซต์ การทำให้ใช้งานวีดีโอ รูปภาพ งานสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น

คุกกี้ โฆษณาและการตลาด

เราใช้คุกกี้ด้านโฆษณาและการตลาด เพื่อแสดงโฆษณาที่ท่านอาจสนใจ และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเว็บไซต์เรา รวมไปถึงท่านจะเห็นโฆษณาได้แบบไม่บดบังเนื้อหาหลัก

คุกกี้บางส่วนสามารถระบุตัวตนของท่านว่าเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์จากที่ใด โดยคุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้บุคคลที่สามที่มีการใช้งานโดยการอนุญาตจากเราแล้ว จุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการวิเคราะห์ สำหรับนำข้อมูลไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ดีที่สุดเสมอ

คุกกี้โซเชียลมีเดีย

คุกกี้โซเชียลมีเดีย ได้รับการติดตั้งบนเว็บไซด์ เมื่อท่านได้ลงชื่อเข้าใช้งานบนสื่อโซเชียลมีเดีย คุกกี้นี้จะสามารถรับรู้การเข้าใช้งานและจัดเก็บข้อมูลตามที่ท่านได้อนุญาตจากการเข้าใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียในส่วนของข้อจำกัดความเป็นส่วนตัวของท่านอยู่แล้ว คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้บุคคลที่สาม ที่มีการใช้งานโดยการอนุญาตจากเรา

หากต้องการควบคุมสิทธิ์เกี่ยวกับคุกกี้ของฉัน จะเกิดอะไรขึ้น

หากท่านไม่ต้องการรับคุกกี้ สามารถปรับเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของท่านได้ทุกเมื่อ เพื่อให้การแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ให้ท่าน ท่านสามารถปฏิเสธคุกกี้ได้ตลอดเวลาโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ ยังสามารถลบคุกกี้ที่ตั้งค่าไปแล้วได้อีกด้วย

วิธีปิดการทำงานของคุกกี้ หรือการลบคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก http://aboutcookies.org)

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์เรา จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการเราได้ไม่สะดวก

ช่องทางติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

ข่าวสารด้านเกษตร บทความน่ารู้

ชีวิตพอเพียงของฉัน

ฉันไม่มีพื้นที่ถึง 1 ไร่ให้ทำตามความฝัน เห็นใครหลายคนบอ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ปลูกหญ้าหวานอิสราเอล ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์

หญ้าหวานอิสราเอล หรือ เนเปียร์อิสราเอล เหมาะอย่างยิ่งที

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

รอบรู้เรื่อง โคกหนองนาโมเดล

โคกหนองนาโมเดล ซึ่งความจริงแล้ว โมเดลนี้จะฮิตกันมากในช่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปรับปรุงดิน การทำปุ๋ย

ปลูกปอเทืองไว้บำรุงดินในนาข้าว ให้ผลดีมาก

รู้หรือไม่ว่า หากปลูกปอเทือง หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

การปลูกถั่วฝักยาวแบบพอเพียง ทำได้จริงหรือไม่

ถั่วฝักยาว เป็นผักสวนครัวรั้วกินได้อีกหนึ่งชนิดที่น่าปล

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ปลูกผักอินทรีย์ แก้จนได้จริงหรือ

ขึ้นชื่อว่าผักอินทรีย์หลายคนเข้าใจว่าปลอดภัยหายห่วง แต่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปรับปรุงล่าสุด : ธันวาคม พ.ศ. 2564