เกษตรทฤษฎีใหม่มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

หลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ ผลิตให้ตัวเองอยู่ได้ตามกำลัง รวมพลังในชุมชนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและอยู่รอด และสุดท้ายก็คือ การขยายฐานความเข้มแข็งออกไปให้กว้าง เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น มีอำนาจต่อรองในตลาดได้ ซึ่งในรายละเอียดจะมีดังนี้

หัวใจหลักของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1


ต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดความลงตัวและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การแบ่งพื้นที่ทํากินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้จัดสรรด้วยการแบ่งพื้นที่ทำกินออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนน้ำ ส่วนข้าว ส่วนพืชผักผลไม้ และส่วนที่อยู่อาศัย ตามสัดส่วนที่เหมาะสม และยืดหยุ่นได้

การแบ่งพื้นที่ทํากินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

 • 30% ส่วนแรก ให้ขุดสระน้ำ เพราะการทำเกษตรจำเป็นต้องใช้น้ำ และสามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำที่ต้องการเพื่อเป็นอาหารปลาหรืออาหารในครัวเรือนได้ด้วย
 • 30% ส่วนที่สอง พื้นที่ทำนา เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลัก จะทำให้ลดรายจ่ายค่าอาหารได้
 • 30% ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวนเช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร ปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก
 • 10% สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง

หัวใจหลักของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 2

คือการรวมพลังชุมชน โดยแนะนำให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปแบบของกลุ่ม ชุมชน หรือ สหกรณ์ เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการใน 6 ด้าน

 1. ด้านการผลิต ซึ่งเกษตรกรต้องร่วมมือกันผลิต เริ่มตั้งแต่เตรียมดิน หาพันธุ์พืช ปุ๋ย บริหารจัดการน้ำ และอื่นๆ เพื่อทำการเพาะปลูกพืชเกษตรให้ได้ผลดี
 2. ด้านการตลาด เมื่อมีผลผลิต ต้องเตรียมการขายให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป จัดหาตลาด ตลอดจนการรวมตัวกันเพื่อให้ได้สินค้าในจำนวนมากพอเพื่อให้ได้เปรียบในการต่อรองราคาสินค้า รวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ลงด้วย
 3. ด้านความเป็นอยู่ เกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ เช่น มีอาหารเพียงพอในที่ทำกิน มีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและมีความพอเพียง มีรายได้เพิ่มเติมจากการจำหน่ายสินค้าที่ตนผลิตขึ้น มีอาชีพมั่นคง
 4. ด้านสวัสดิการ โดยในแต่ละชุมชนจะต้องมีสวัสดิการและบริการที่จำเป็น เช่น อนามัย โรงพยาบาลชุมชน กองทุนกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
 5. ด้านการศึกษา ชุมชนต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เยาวชนในชุมชนของตัวเองต้องมีโอกาสได้เรียนหนังสือ มีกองทุนเพื่อการศึกษา และสร้างอาชีพ
 6. ด้านสังคมและศาสนา ชุมชนต้องร่วมกันพัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ชุมชนเข้มแข็ง

หัวใจหลักของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3

จำเป็นต้องติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งทุน  เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน หรือหน่วยงานที่สามารถเป็นผู้ช่วยเหลือด้านการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายองค์กรจะได้รับประโยชน์ร่วมกันคือ


 • เกษตรกรจำหน่ายสินค้าได้ในราคาสูง ตลอดจนสามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายได้ยังตลาดต่างชาติโดยไม่ถูกกดราคา
 • หน่วยงาน ห้างร้าน หรือองค์กร สามารถรับซื้อสินค้าได้โดยตรงกับเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
 • เกษตรกร สามารถซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ได้ในราคาทุน เนื่องจากมีสหกรณ์เป็นตัวกลางช่วยในการจัดหา
 • การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ในชุมชน จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยดำเนินการ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องทิศทางตลาด หรือแนวโน้มที่อาจทำให้เกิดความสูญเสีย
ทฤษฎีใหม่ขั้้นสาม ส่งออกสินค้าคุณภาพ

ทำครบทุก 3 ส่วน ดังข้างต้นนี้ จึงถือเป็นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพระราชดำริของในหลวง ร.9 ได้อย่างสมบูรณ์จริง

การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพระราชดำริ ร.9 ที่ได้ผลจริง

วิธีการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักพระราชดำริ ร.9 ในแบบ 3 ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง จนถึงขั้นสูงสุด เรื่องใกล้ตัวที่เราลืมคิดกับแนวคิดการอยู่รอด

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำอย่างไรถึงได้ผล

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

error: อนุญาตแบบมีที่มา