เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน มีอะไรบ้าง

เกษตรทฤษฎีใหม่ 3 ขั้นตอน มีหลักการทำและมีข้อปฎิบัติง่าย ๆ คือ ผลิตให้ตัวเองอยู่ได้ ตามกำลัง

รวมพลังในชุมชน เพื่อเพิ่ม ความเข้มแข็ง และอยู่รอด และสุดท้าย ก็คือ การขยายฐานความเข้มแข็ง ออกไปให้กว้าง เพื่อความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น มีอำนาจต่อรองในตลาดได้ ซึ่งในรายละเอียด จะมีดังนี้

เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 หัวใจหลัก

ขั้นตอนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้องสามารถจัดสรรทรัพยากร ดินและน้ำ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดความลงตัว และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การแบ่งพื้นที่ทํากิน ตามหลัก เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้จัดสรรด้วยการ แบ่งพื้นที่ทำกิน ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนน้ำ ส่วนข้าว ส่วนพืชผัก ผลไม้ และส่วนที่อยู่อาศัย ตามสัดส่วนที่เหมาะสม และยืดหยุ่นได้

การแบ่งพื้นที่ทํากินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่

 • 30% ส่วนแรก ให้ขุดสระน้ำ เพราะการทำเกษตร จำเป็นต้องใช้น้ำ และสามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำที่ต้องการเพื่อเป็นอาหารปลาหรืออาหารในครัวเรือนได้ด้วย
 • 30% ส่วนที่สอง พื้นที่ทำนา เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลัก จะทำให้ลดรายจ่ายค่าอาหารได้
 • 30% ส่วนที่สาม ปลูกพืชไร่ พืชสวนเช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ใช้สอย ไม้สร้างบ้าน พืชไร่ พืชผัก สมุนไพร ปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก
 • 10% สุดท้าย เป็นที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน คันดิน กองฟาง ลานตาก กองปุ๋ยหมัก โรงเรือน โรงเพาะเห็ด คอกสัตว์ ไม้ดอกไม้ประดับ พืชผักสวนครัวหลังบ้าน
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง

เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 2 พลังชุมชน

คือการรวมพลังชุมชน โดยแนะนำให้เกษตรกร รวมพลังกันในรูปแบบของ กลุ่ม ชุมชน หรือ สหกรณ์ เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการใน 6 ด้าน

 1. ด้านการผลิต ซึ่งเกษตรกร ต้องร่วมมือกันผลิต เริ่มตั้งแต่เตรียมดิน หาพันธุ์พืช ปุ๋ย บริหารจัดการน้ำ และอื่น ๆ เพื่อทำการเพาะปลูก พืชเกษตร ให้ได้ผลดี
 2. ด้านการตลาด เมื่อมีผลผลิต ต้องเตรียมการขาย ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูป จัดหาตลาด ตลอดจนการรวมตัวกัน เพื่อให้ได้สินค้า ในจำนวนมากพอ เพื่อให้ได้เปรียบในการ ต่อรองราคาสินค้า รวมไปถึง การลดค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ลงด้วย
 3. ด้านความเป็นอยู่ เกษตรกร ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพ เช่น มีอาหารเพียงพอในที่ทำกิน มีเงินเพียงพอสำหรับ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และมี ความพอเพียง มีรายได้เพิ่มเติมจากการ จำหน่ายสินค้า ที่ตนผลิตขึ้น มีอาชีพมั่นคง
 4. ด้านสวัสดิการ โดยในแต่ละชุมชน จะต้องมีสวัสดิการ และบริการที่จำเป็น เช่น อนามัย โรงพยาบาลชุมชน กองทุนกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
 5. ด้านการศึกษา ชุมชน ต้องมีบทบาท ในการส่งเสริมการศึกษา เยาวชนในชุมชนของตัวเอง ต้องมีโอกาสได้เรียนหนังสือ มีกองทุนเพื่อการศึกษา และสร้างอาชีพ
 6. ด้านสังคมและศาสนา ชุมชน ต้องร่วมกัน พัฒนาสังคมและจิตใจ โดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
ชุมชนเข้มแข็ง

เกษตรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 3 แหล่งเงินทุน

จำเป็นต้องติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งทุน  เช่น ธนาคาร หรือบริษัท ห้างร้านเอกชน หรือหน่วยงานที่สามารถเป็น ผู้ช่วยเหลือด้านการลงทุน และพัฒนา คุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ฝ่ายเกษตรกร และฝ่ายองค์กร จะได้รับ ประโยชน์ ร่วมกันคือ

 • เกษตรกร จำหน่ายสินค้าได้ในราคาสูง ตลอดจนสามารถส่งออกสินค้า ไปจำหน่ายได้ยังตลาดต่างชาติโดยไม่ถูกกดราคา
 • หน่วยงาน ห้างร้าน หรือองค์กร สามารถรับซื้อสินค้าได้โดยตรงกับเกษตรกรโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
 • เกษตรกร สามารถซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ได้ในราคาทุน เนื่องจากมี สหกรณ์ เป็นตัวกลางช่วยในการจัดหา
 • การพัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ในชุมชน จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปช่วยดำเนินการ จึงไม่ต้องกังวล เรื่องทิศทางตลาด หรือแนวโน้ม ที่อาจทำให้เกิดความสูญเสีย
ทฤษฎีใหม่ขั้้นสาม ส่งออกสินค้าคุณภาพ

ทำครบทุก 3 ส่วน ดังข้างต้นนี้ จึงถือเป็น การทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพระราชดำริของในหลวง ร.9 ได้อย่างสมบูรณ์จริง

การทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามรอยพระราชดำริ ร.9 ที่ได้ผลจริง

ขั้นตอนการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักพระราชดำริ ร.9 ในแบบ 3 ระดับ ขั้นต้น ขั้นกลาง จนถึงขั้นสูงสุด เรื่องใกล้ตัวที่เราลืมคิดกับ แนวคิดการอยู่รอด

สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำอย่างไรถึงได้ผล

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคและวิธีการ

มะนาวพันธุ์ไหนที่คนนิยมปลูกกันมาก

คิดอยากจะปลูกมะนาว แต่เลือกพันธุ์ไม่ได้ ไม่รู้จะปลูกพัน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ใช้อะไรเป็นสารทดแทนเคมี ในการทำเกษตรอินทรีย์

ปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกษตรกรที่ลงมือทำเกษตรอินทรีย์ท

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

อุปกรณ์จัดทำสวนหย่อมขนาดเล็ก แต่สวยมาก

เพราะช่วงนี้อาจต้องใช้เวลาอยู่กับบ้านมากขึ้น การใช้เวลา

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

แนะวิธีการปลูกพริกไทยกับต้นไม้ ให้ได้ลูกดก

การปลูกพริกไทยกับต้นไม้ เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ผล สำหรับเพิ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เกษตรในพื้นที่น้อย

ปลูกต้นไม้และทำเกษตรบนคันดิน Hugelkultur

หมดปัญหาเรื่องพื้นที่น้ำท่วมขัง น้ำท่วมก็ไม่ตายหากเลือก

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

สูตรทำน้ำพริกด้วยวิธีง่ายๆ จากพริกปลูกเองหลังบ้าน

หลังจากผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมไปแล้ว พริกในสวนโดนน้ำท่วมไป 1

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา