ใช้อะไรเป็นสารทดแทนเคมี ในการทำเกษตรอินทรีย์

ปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกษตรกรที่ลงมือทำเกษตรอินทรีย์ทางเลือก โดยใช้รูปแบบของเกษตรอินทรีย์ แล้วเกิดปัญหามีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่มีจำนวนมากมาย เพื่อหาทางกำจัดศัตรูพืชในแบบไม่ใช้สารเคมี สามารถทำได้ยาก หรือมีหนทางน้อยมากในการกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบเร่งด่วน

เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่อยากเสียเวลา จึงตัดสินใจหันกลับมาใช้สารเคมีแบบเดิม ทำให้ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ แต่รู้หรือไม่ว่า

สารทดแทนเคมีที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ มีอยู่มากกว่า 20 ชนิด

ที่ผู้ทำเกษตรอินทรีย์สามารถใช้สารเหล่านี้ ควบคุมแมลงศัตรูพืช และโรคพืชได้นั้นโดยไม่ผิดเงื่อนไข (ทั้งนี้ยังมีสารทดแทนที่มีใหม่ๆ อีกมากมาย) โดยสามารถใช้ได้ไม่ผิดข้อบังคับของการทำเกษตรอินทรีย์แต่อย่างใด

สารทดแทน ที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช

สารที่สามารถใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช ได้แก่

 • กำมะถัน
 • บอร์โดมิกซเจอคร์
 • พืชสมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร
 • คอปเปอร์ซับเฟต
 • คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
 • คอปเปอร์ออกซี
 • คลอไรด์
การใช้สารทดแทนเคมีในการทำเกษตรอินทรีย์

สารเหล่านี้สามารถใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพื โรคพืช หากมีการสำรวจแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก และหากพบเจอแมลงศัตรูพืชในจำนวนมาก ให้ใช้สารทดแทนสารเคมีดังกล่าว ที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีข้อกำหนดการใช้ดังนี้

 • ถ้าแมลงมีจำนวนน้อย ให้ใช้วิธีการควบคุมทางชีวภาพจากพืช หรือ สารสกัดจากพืชสมุนไพร เช่น ดาวเรือง ว่านน้ำ พริก สาบเสือ หางไหลแดง สะเดา เป็นต้นใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น เชื้อไวรัสเอ็นพีวี เชื้อแบคทีเรียบีที ไส้เดือนฝอย ศัตรูธรรมชาติ เชื้อราเมตาไลเซี่ยม ใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน น้ำสบู่ สารทำหมันแมลง
 • หากแมลงระบาดจำนวนมาก ใช้กับดักกาวเหนียว กับดักแสงไฟ เพื่อลดปริมาณแมลง ใช้ไว้ท์ออยล์ หรือมิเนอรัล ออยลฺ์ ควบคู่ไปกับสารทดแทนเคมีข้างต้น ฉีดพ่นแปลงเกษตร
การใช้สารทดแทนเคมีในการทำเกษตรอินทรีย์

การควบคุมวัชพืช ในแบบเกษตรอินทรีย์

 • ควรควบคุมก่อนวัชพืชออกดอก
 • ควบคุมโดยวิธีทางกายภาพ เช่น อบ ตาก บด ถอน ตัด ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ใช้พลาสติกทึบแสงที่ไม่ย่อยสลายคลุมแปลง
 • ใช้สารสกัดจากพืช ทดแทนสารเคมี
 • ใช้ชีววิธี เช่น แมลง สัตว์ หรือจุลินทรีย์
แนะวิธีการปลูกพริกขี้หนูสีม่วงอินทรีย์แบบพอเพียง

ในด้านการปรับปรุงบำรุงดินนั้น เกษตรกรก็มีปัญหาไม่แพ้กัน แต่ในระบบเกษตรอินทรีย์นั้นไม่ได้จำกัดสารเคมีทุกตัว แต่จำกัดเพียงบางส่วนที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ปลูก ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่สามารถใช้สารบางชนิดได้

สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน ในระบบเกษตรอินทรีย์

ไม่อนุญาตให้ใช้สารทดแทนเคมี
 • กากตะกอนโสโครก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผัก)
 • สารเร่งการเจริญเติบโตที่มีผลไปถึงโครงสร้างพืชและสัตว์
 • จุลินทรีย์ และผลิตผลจากจุลินทรีย์ที่ได้มากจากการตัดต่อสารพันธุกรรม
 • สารพิษตามธรรมชาติ เช่น โลหะหนักต่าง
 • ปุ๋ยเทศบาล หรือปุ๋ยหมักจากขยะในเมือง

สารที่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน ในระบบเกษตรอินทรีย์

อนุญาตให้ใช้สารทดแทนเคมี
 • ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัสดุในไร่นา เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด โดยปุ๋ยหมัก จะได้จากเศษซากพืช ฟางข้าว ขี้เลื่อย เปลือกไม้ เศษไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ปุ๋ยคอก ได้จากสัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้อาหารจากจีเอ็มโอ(สารตัดต่อพันธุกรรม) ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโตและไม่มีการทรมานสัตว์ และ ปุ๋ยพืชสด ได้จากเศษซากพืชและวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในรูปสารอินทรีย์
 • ดินพรุ ที่ไม่เติมสารสังเคราะห์
 • ปุ๋ยชีวภาพ หรือจุลินทรีย์ที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ
 • ขุยอินทรีย์ สิ่งที่ขับถ่ายจากไส้เดือนดินและแมลง
 • ดินอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ดินชั้นบน (หน้าดิน) ที่ปลอดจากการใช้สารเคมีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย และสาหร่ายทะเล ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากพืชและสัตว์
 • อุจจาระและปัสสาวะ ที่ได้รับการหมักแล้ว(ใช้ได้กับพืชที่ไม่เป็นอาหารของมนุษย์)
 • ของเหลวจากระบบน้ำโสโครก จากโรงงานทีผ่านกระบวนการหมักโดยไม่เติมสารสังเคราะห์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ของเหลือกใช้จากกระบวนการในโรงงานฆ่าสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานน้ำตาล โรงงานมันสำปะหลัง โรงงานน้ำปลา โดยกระบวนการเหล่านั้นต้องไม่เติมสารสังเคราะห์ และต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

สารทดแทนเคมี ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

และอนุญาตให้ใช้กับการบำรุงดินอีกประเภทคือ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว์ ซึ่งได้จากธรรมชาติ จะเป็นสารอนินทรีย์จำพวกหินและแร่ธาตุ ได้แก่

 • หินบด
 • หินฟอสเฟต
 • หินปูนบด (ไม่เผาไฟ)
 • ยิบซั่ม
 • แคลเซียม
 • ซิลิเกต
 • แมกนีเซียมซัลเฟต
 • แร่ดินเหนียว
 • แร่เฟลด์สปาร์
 • แร่เพอร์ไลท์
 • ซีโอไลท์
 • เบนโทไนท์
 • หินโพแทส
 • แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล และ สาหร่ายทะเล
 • เปลือกหอย
 • เถ้าถ่าน
 • เปลือกไข่บด
 • กระดูกป่น และ เลือดแห้ง
 • เกลือกสินเธาว์
 • โบแร็กซ์
 • กำมะถัน
 • ธาตุอาหารเสริม (โบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม และสังกะสี)

สารทดแทนสารเคมีที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ เหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการใช้สารเคมีในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ

อ้างอิงจาก ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา