ใช้อะไรเป็นสารทดแทนเคมี ในการทำเกษตรอินทรีย์

ปัญหาอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเกษตรกรที่ลงมือทำเกษตรอินทรีย์ทางเลือก โดยใช้รูปแบบของเกษตรอินทรีย์ แล้วเกิดปัญหามีการระบาดของแมลงศัตรูพืชที่มีจำนวนมากมาย เพื่อหาทางกำจัดศัตรูพืชในแบบไม่ใช้สารเคมี สามารถทำได้ยาก หรือมีหนทางน้อยมากในการกำจัดแมลงศัตรูพืชแบบเร่งด่วน

เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ไม่อยากเสียเวลา จึงตัดสินใจหันกลับมาใช้สารเคมีแบบเดิม ทำให้ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ได้ แต่รู้หรือไม่ว่า

สารทดแทนเคมีที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ มีอยู่มากกว่า 20 ชนิด

ที่ผู้ทำเกษตรอินทรีย์สามารถใช้สารเหล่านี้ ควบคุมแมลงศัตรูพืช และโรคพืชได้นั้นโดยไม่ผิดเงื่อนไข (ทั้งนี้ยังมีสารทดแทนที่มีใหม่ๆ อีกมากมาย) โดยสามารถใช้ได้ไม่ผิดข้อบังคับของการทำเกษตรอินทรีย์แต่อย่างใด

สารทดแทน ที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช

สารที่สามารถใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ ที่อนุญาตให้ใช้ควบคุมโรคพืช ได้แก่

 • กำมะถัน
 • บอร์โดมิกซเจอคร์
 • พืชสมุนไพรและสารสกัดจากสมุนไพร
 • คอปเปอร์ซับเฟต
 • คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์
 • คอปเปอร์ออกซี
 • คลอไรด์
การใช้สารทดแทนเคมีในการทำเกษตรอินทรีย์

สารเหล่านี้สามารถใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพื โรคพืช หากมีการสำรวจแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูก และหากพบเจอแมลงศัตรูพืชในจำนวนมาก ให้ใช้สารทดแทนสารเคมีดังกล่าว ที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ ได้โดยไม่ผิดเงื่อนไขการทำเกษตรอินทรีย์ โดยมีข้อกำหนดการใช้ดังนี้

 • ถ้าแมลงมีจำนวนน้อย ให้ใช้วิธีการควบคุมทางชีวภาพจากพืช หรือ สารสกัดจากพืชสมุนไพร เช่น ดาวเรือง ว่านน้ำ พริก สาบเสือ หางไหลแดง สะเดา เป็นต้นใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ เช่น เชื้อไวรัสเอ็นพีวี เชื้อแบคทีเรียบีที ไส้เดือนฝอย ศัตรูธรรมชาติ เชื้อราเมตาไลเซี่ยม ใช้ตัวห้ำ ตัวเบียน น้ำสบู่ สารทำหมันแมลง
 • หากแมลงระบาดจำนวนมาก ใช้กับดักกาวเหนียว กับดักแสงไฟ เพื่อลดปริมาณแมลง ใช้ไว้ท์ออยล์ หรือมิเนอรัล ออยลฺ์ ควบคู่ไปกับสารทดแทนเคมีข้างต้น ฉีดพ่นแปลงเกษตร
การใช้สารทดแทนเคมีในการทำเกษตรอินทรีย์

การควบคุมวัชพืช ในแบบเกษตรอินทรีย์

 • ควรควบคุมก่อนวัชพืชออกดอก
 • ควบคุมโดยวิธีทางกายภาพ เช่น อบ ตาก บด ถอน ตัด ปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน ใช้พลาสติกทึบแสงที่ไม่ย่อยสลายคลุมแปลง
 • ใช้สารสกัดจากพืช ทดแทนสารเคมี
 • ใช้ชีววิธี เช่น แมลง สัตว์ หรือจุลินทรีย์
แนะวิธีการปลูกพริกขี้หนูสีม่วงอินทรีย์แบบพอเพียง

ในด้านการปรับปรุงบำรุงดินนั้น เกษตรกรก็มีปัญหาไม่แพ้กัน แต่ในระบบเกษตรอินทรีย์นั้นไม่ได้จำกัดสารเคมีทุกตัว แต่จำกัดเพียงบางส่วนที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ปลูก ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม แต่สามารถใช้สารบางชนิดได้

สารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน ในระบบเกษตรอินทรีย์

ไม่อนุญาตให้ใช้สารทดแทนเคมี
 • กากตะกอนโสโครก (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผัก)
 • สารเร่งการเจริญเติบโตที่มีผลไปถึงโครงสร้างพืชและสัตว์
 • จุลินทรีย์ และผลิตผลจากจุลินทรีย์ที่ได้มากจากการตัดต่อสารพันธุกรรม
 • สารพิษตามธรรมชาติ เช่น โลหะหนักต่าง
 • ปุ๋ยเทศบาล หรือปุ๋ยหมักจากขยะในเมือง

สารที่อนุญาตให้ใช้ปรับปรุงดิน ในระบบเกษตรอินทรีย์

อนุญาตให้ใช้สารทดแทนเคมี
 • ปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตจากวัสดุในไร่นา เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด โดยปุ๋ยหมัก จะได้จากเศษซากพืช ฟางข้าว ขี้เลื่อย เปลือกไม้ เศษไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ ปุ๋ยคอก ได้จากสัตว์ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ไม่ใช้อาหารจากจีเอ็มโอ(สารตัดต่อพันธุกรรม) ไม่ใช้สารเร่งการเจริญเติบโตและไม่มีการทรมานสัตว์ และ ปุ๋ยพืชสด ได้จากเศษซากพืชและวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในรูปสารอินทรีย์
 • ดินพรุ ที่ไม่เติมสารสังเคราะห์
 • ปุ๋ยชีวภาพ หรือจุลินทรีย์ที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ
 • ขุยอินทรีย์ สิ่งที่ขับถ่ายจากไส้เดือนดินและแมลง
 • ดินอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ดินชั้นบน (หน้าดิน) ที่ปลอดจากการใช้สารเคมีมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
 • ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย และสาหร่ายทะเล ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ปุ๋ยอินทรีย์น้ำที่ได้จากพืชและสัตว์
 • อุจจาระและปัสสาวะ ที่ได้รับการหมักแล้ว(ใช้ได้กับพืชที่ไม่เป็นอาหารของมนุษย์)
 • ของเหลวจากระบบน้ำโสโครก จากโรงงานทีผ่านกระบวนการหมักโดยไม่เติมสารสังเคราะห์ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
 • ของเหลือกใช้จากกระบวนการในโรงงานฆ่าสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานน้ำตาล โรงงานมันสำปะหลัง โรงงานน้ำปลา โดยกระบวนการเหล่านั้นต้องไม่เติมสารสังเคราะห์ และต้องได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
ประโยชน์ของปุ๋ยคอก ดีอย่างไร ทำไมถึงจำเป็น

นอกจากปุ๋ยเคมี ที่เป็นตัวเพิ่มธาตุอาหารแก่ดินแล้ว ปุ๋ยอ

การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการทำเกษตรอินทรีย์

ตามปกติการทำเกษตรอินทรีย์ จะงดเว้นการใช้ปุ๋ยเคมีโดยสิ้น

เทคนิคการบำรุงดินให้สมบูรณ์

การบำรุงดิน ถือเป็นหัวใจหลักสำหรับการทำเกษตร โดยเฉพาะผู

สารทดแทนเคมี ในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์

และอนุญาตให้ใช้กับการบำรุงดินอีกประเภทคือ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชหรือสัตว์ ซึ่งได้จากธรรมชาติ จะเป็นสารอนินทรีย์จำพวกหินและแร่ธาตุ ได้แก่

 • หินบด
 • หินฟอสเฟต
 • หินปูนบด (ไม่เผาไฟ)
 • ยิบซั่ม
 • แคลเซียม
 • ซิลิเกต
 • แมกนีเซียมซัลเฟต
 • แร่ดินเหนียว
 • แร่เฟลด์สปาร์
 • แร่เพอร์ไลท์
 • ซีโอไลท์
 • เบนโทไนท์
 • หินโพแทส
 • แคลเซียมจากสาหร่ายทะเล และ สาหร่ายทะเล
 • เปลือกหอย
 • เถ้าถ่าน
 • เปลือกไข่บด
 • กระดูกป่น และ เลือดแห้ง
 • เกลือกสินเธาว์
 • โบแร็กซ์
 • กำมะถัน
 • ธาตุอาหารเสริม (โบรอน ทองแดง เหล็ก แมงกานีส โมลิบดินัม และสังกะสี)
พืชต้องการแร่ธาตุและสารอาหารอะไรที่จำเป็น

เนื้อหาก่อนหน้านั้น ว่าด้วยเรื่อง อาการขาดธาตุอาหารของพ

อาการของต้นพืชแบบไหนที่แปลว่าขาดสารอาหาร

ถ้าคุณอยากปลูกพืชผัก ผลไม้ หรือพืชพันธุ์ต่างๆ ให้งอกงาม

สารทดแทนสารเคมีที่ใช้ได้กับเกษตรอินทรีย์ เหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการใช้สารเคมีในการทำเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ

อ้างอิงจาก ข้อมูลจากศูนย์พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคและวิธีการ

บอนกระดาดด่าง วิธีเลือกต้นพันธุ์แท้

บอนกระดาดด่าง สายพันธุ์แท้ของ บอนกระดาด ที่คนนิยมสูงที่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

การขยายพันธุ์พืช

การติดตาพืช เพื่อเพิ่มผลผลิต ทำอย่างไร

เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ที่หลายคนรอบรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

รู้จักพริกคาเยน Cayenne Pepper คืออะไร ดีอย่างไร

Cayenne Pepper ที่ช่วงนี้กำลังฮิต สำหรับนักหาสมุนไพร ที

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

ปรับปรุงดิน การทำปุ๋ย

โยเกิร์ตและเศษอาหาร ทำปุ๋ยหมักอะไรได้บ้าง

ครั้งก่อน ได้แนะนำให้หลายคน ได้รู้จักวิธีการทำ “ป

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

การปลูกแก้วมังกร เริ่มต้นวิธีง่าย ๆ แต่ได้ผลผลิตจริง

แก้วมังกร เป็นผลไม้นอกสายตาของนักเกษตร มีน้อยบ้านที่จะป

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

การปลูกพืชแบบขั้นบันได

การปลูกพืชแบบขั้นบันได terrace cultivation กับประโยชน์ท

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา