ประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์แบบทฤษฎีใหม่มีอะไรบ้าง

เรารู้แล้ว ว่าประโยชน์ของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ นั้น คือการที่เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่พอกิน และสามารถอยู่รอดได้ในทุกสภาพเศรษฐกิจโดยไม่เป็นหนี้เพิ่ม

และหลักสำคัญที่สุดจะอยู่ที่ลำดับขั้นของเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้น ที่เน้นเรื่องการจัดแบ่งพื้นที่ทํากินให้ได้อย่างเหมาะสม ตามสูตร 30:30:30:10 นั้น เกษตรกรหลายท่านก็เห็นแล้วว่าผลเป็นอย่างไร วันนี้จะมาขยายความเกี่ยวกับ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มเติมตามหัวข้อดังนี้

ความหมายของเกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึงอะไร

เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและให้มีชีวิตที่ยั่งยืน โดยการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ พื้นที่น้ำเพื่อใช้ประโยชน์ พื้นที่ดินเพื่อการปลูกพืชผัก พื้นที่ดินเพื่อการเลี้ยงสัตว์ และที่ดินสำหรับอยู่อาศัย ตามสัดส่วนได้อย่างเหมาะสม 30:30:30:10

หัวใจหลักของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ คือต้องสามารถจัดสรรทรัพยากรดินและน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดความลงตัวและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ชุมชนเข้มแข็ง

การทำเกษตรอินทรีย์ กับการทําเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปด้วยกันได้อย่างไร

การทำเกษตรอินทรีย์ไปทางเดียวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ได้อย่างไรนั้น จริงๆ แล้วแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ จะเน้นความพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ก่อนแล้ว เมื่อเกษตรกรมีการเริ่มต้นทำเกษตรอย่างจริงจังตามหลักความพอเพียง จึงจำเป็นต้องลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในหลายส่วน เช่น ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าสารเคมี ค่าปุ๋ยบำรุงดินและพืชผัก รวมไปถึงค่าแรงงานต่างๆ


จึงจำเป็นต้องถูกบังคับกลายๆ ให้เริ่มต้นจากการเกษตรพื้นบ้านก่อนในช่วงแรก โดยการปลูกทุกอย่างที่กิน และกินทุกอย่างที่ปลูก โดยใช้พืชผักการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาเมล็ดพันธุ์


จากนั้นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องสารเคมี ปุ๋ยบำรุงดิน จึงต้องมีการปรับปรุงและผลิตหัวเชื้อชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหัวเชื้อสำหรับบำรุงพืชผักให้ได้ผลผลิตที่ต้องการโดยไม่พึ่งพาสารเคมี หัวเชื้อปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ เพื่อลดการใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมี

จึงเกิดการจัดการที่เป็นรูปแบบพึ่งพาอาศัยกันในสภาพแวดล้อมในที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัด การแบ่งพื้นที่ทํากินตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องควรทำอย่างไรให้เหมาะสม พอนานวันเข้า ความสมดุลจากการจัดการเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดระบบของเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนนั่นเอง

ตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ทำแล้วได้ผลและประสบความสำเร็จจริง

ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นผู้เดินตามรอยพ่อ กับการมุ่งมั่นที่จะทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน (ดูเพิ่มเติมจากหมวด ปราชญ์ชาวบ้านผู้ทำเกษตรอินทรีย์แบบเกษตรทฤษฎีใหม่)

ปุ๋ยหมักอินทรีย์คุณภาพ

อ้างอิงเนื้อหาเรื่อง
เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำอย่างไรถึงได้ผล ที่ https://www.kasetorganic.com/knowledge/new-theory-agriculture/

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

error: อนุญาตแบบมีที่มา