ชุมชนเข้มแข็ง

หัวใจหลักของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นสอง หรือขั้นก้าวหน้า คือ ชุมชนเข้มแข็ง หรือ คือ พลังชุมชน โดยแนะนำให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปแบบของ กลุ่ม ชุมชน หรือ สหกรณ์ เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการใน 6 ด้าน

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา