เกษตรแบบพอเพียง ทำอย่างไรถึงได้ผล

ในหลวง ร.9 ท่านบอกเราตั้งแต่ปี 2517


พระองค์ทรงเน้นการมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อนเป็นลำดับแรก

เมื่อมีพื้นฐานความมั่นคงพร้อมสมควรแล้ว จึงค่อยสร้างความเจริญและฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น นั่นหมายถึง แทนที่จะเน้นการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นหลัก ควรหันมาเน้นสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจพื้นฐานก่อน เมื่อประชาชนกินดีอยู่ดีจึงค่อยไปเน้นการพัฒนาในระดับสูงต่อไป

จากทฤษฎีใหม่ขั้นต้น สู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน

ทำเกษตรอินทรีย์แนวใหม่

ความพอเพียง เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ที่พระราชทานมากว่า 30 ปี โดยตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม สติ ปัญญา และความเพียร เป็นพื้นฐานการดำรงชีวิต ให้นำไปสู่ความสุข

จากเศรษฐกิจพอเพียง สู่ทฤษฎีใหม่ จนได้ชีวิตที่พอเพียง

อย่างที่บอกไว้ การทำเกษตรพอเพียง ถือเป็นรากฐานของแนวคิดทฤษฎีใหม่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวง ร.9 ทรงพระราชดำริไว้เมื่อปี พ.ศ. 2517 และในปัจจุบันผ่านมากว่า 30 ปีแล้ว ยังคงมีเกษตรกร นำแนวคิดที่ว่ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และทำได้จริงมากมาย แต่จะทำอย่างไรเรามาดูวิธีการกัน หากต้องการดู เนื้อหาที่เกี่ยวกับการทำเกษตรพอเพียง ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร ดูจากบทความด่านล่างนี้

จุดประสงค์หลักของการทำเกษตรพอเพียงคือ ทำเกษตรให้อยู่ในหลักการของความพอดี ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก เผื่อเหลือจึงขาย

ตัวอย่างเกษตรกรผู้ทำเกษตรพอเพียง จนได้ดี

ต่อไปนี้คือตัวอย่างการทำเกษตรอินทรีย์ และไม่อินทรีย์ ตามหลักการพออยู่พอกิน หรือความพอเพียง ในพื้นที่เกษตรอันมีจำกัดของตน โดยยึดหลักการความพอดี พอประมาณ ใช้ความรู้ สติปัญญาและความเพียร ทำสวนเกษตร จนสามารถนำพาชีวิตและครอบครัวไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนได้


ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

error: อนุญาตแบบมีที่มา