หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน

ปรัชญาในการทำงาน เพื่อปรับใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักและแนวคิด เพื่อนำมาใช้กับชีวิตประจำวัน เพราะในยุคนี้ การทำงานในสภาพปัจจุบันต้องแข่งขันกันทั้งด้านคุณภาพและเวลา

การทำงานจริง ๆ จึงไม่มีเวลาที่จะ ลองผิดลองถูก เพราะ กำไร จะอยู่กับผู้ลงมือทำก่อน เราจึงต้อง เปลี่ยนแปลง ต้องจัดสรรเวลา ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

มีคนอยู่สองจำพวก จำพวกแรก ในวันหนึ่ง ๆ จะใช้เวลาในการทำงานหมดไป 8 ชั่วโมง หรือน้อยกว่านั้น แต่อีกจำพวกหนึ่งคือ อาจต้องทำงานอย่างน้อย 12-20 ชั่วโมงต่อวัน

คนเราต้องมีการนอนหลับประมาณ 8 ชั่วโมงใน 1 วัน แต่บางคนอาจน้อยกว่านั้น หากทบทวนดู การใช้เวลาให้มีคุณภาพในแต่ละวินาที ใช้กันอย่างไร เลือกจะหายใจทิ้งไปวัน ๆ หรือเลือกที่จะทุ่มเททั้งชีวิต ให้มีแต่การทำงาน จำพวกที่คอรับชั่นเวลา เอาเวลาไปมากเท่าไรแล้ว หรือพวกที่ใช้เวลาไปแบบเสียเปล่า แต่อีกคนบางจำพวก ต้องทุ่มเทเกือบทั้งชีวิตให้หน่วยงาน องค์กร ใช้เวลาไปเท่าไร

ลองคิดวนเวียน ว่าเริ่มเรียนจบจากที่ไหน ได้เงินเดือนเท่าไร มีตำแหน่งบริหารหรือไม่ ได้สองขั้นหรือไม่ ใครได้ดีเกินเรา แล้วก็มัวแต่นั่งหายใจทิ้งไปเฉย ๆ โดยไม่ลงมือทำอะไรเลย

ดูเหมือนว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะไปเน้นในเรื่องของ การใช้เวลาให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด ดู หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 ข้อ ที่ควรนำไปใช้ในชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้พระราชทาน หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็น วิถีชีวิต ที่สามารถใช้ได้กับทุกคน ทุกอาชีพ เพื่อให้ดำรงตนและปฏิบัติตนให้สมดุล ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัว การทำงาน ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

เกษตรยั่งยืน Sustainable Agriculture

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ หลักเศรษฐกิจ หรือหลักเศรษฐศาสตร์ใด แต่เป็นเรื่องของ แนวทางการใช้ชีวิต อย่างพอเพียง เช่น เป็นผู้บริหารที่พอเพียง การพูด การคิดต้องพอเพียง อย่าให้ความคิดกระจาย ซึ่งก็สามารถนำ หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้ มาใช้ในการทำงานได้ง่าย ๆ

ปรัชญาในการทำงาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สรุปหลักการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มี 3 ด้านใหญ่ ๆ ที่สามารถสรุปออกมาได้ดังนี้

ความพอประมาณ

ได้แก่ ความเรียบง่าย และประหยัด การทำอะไรที่พอเหมาะ และพอควร ให้มีความสมดุลกับอัตภาพ ศักยภาพของตน และสภาวะแวดล้อม ตามความสามารถของแต่ละคน พอประมาณกับ ภูมิสังคม สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ การทำงานทุกอย่าง ต้องเรียบง่าย ประหยัด อย่าทำงานให้ยุ่ง ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ มีกำหนดการทำงานตามลำดับขั้นตอน และมีการปฏิบัติชัดเจน เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต้องรู้ว่านักศึกษาต้องการอะไร ผู้ใช้บัณฑิตต้องการอะไร เพราะทุกกิจกรรม ทุกงานที่ทำมีต้นทุน อย่าทำงานทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ การทำงานต้องมีประโยชน์ มีผลผลิตที่เกิดขึ้น

หาดเกาะกวาง ขายที่ดินกระบี่ เจ้าของขายเอง

ความมีเหตุผล

คือ การคิด ฟัง ปฏิบัติ การทำงานต้องใช้หลักความรู้ในการทำงาน วางแผนงานต้องระมัดระวัง ต้องใช้หลักวิชาการช่วยสนับสนุน อย่าใช้ความรู้สึกและอารมณ์ในการทำงาน ทุกคนมีศักยภาพในการทำงาน การพัฒนาตัวเองต้องเกิดขึ้นจากภายในตัวเองของแต่ละคน จึงต้องแสดงศักยภาพออกมาให้ได้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

คือ ต้องมีแผนกลยุทธ์ เช่น เป็นอาจารย์ต้องมีแผนการสอน องค์กรต้องมีแผนกลยุทธ์ เป็นต้น การทำงานต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต้องมองภาพรวม ทุกคนมีส่วนร่วม คือการประสานงาน และการบูรณาการปรับวิธีการทำงาน หน่วยงานองค์กรต้องมีธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้นกันภายในตัว

ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนรู้ มีกระบวนการพัฒนาที่ยึดคุณธรรม ความเพียร ความรอบรู้ ความซื่อสัตย์สุจริตให้เข้าสู่จิตใต้สำนึกของผู้เรียน บุคลากร และต้องมีธรรมาภิบาลในองค์กร การทำงานกับมนุษย์ต้องใช้หลักการ หลักวิชาการให้สอดคล้องกับภูมิสังคม คือภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม

ต้องปรับกระบวนการทำงานจากบนลงล่าง เป็นล่างขึ้นบน เป็นผู้เป็นหุ้นส่วนระหว่างผู้สอน ผู้เรียนและสาระการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายของการศึกษาคือ คุณภาพชีวิตและสังคม เพื่อลดความยากจน เป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพ เป็นเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตย และเป็นเครื่องมือสำหรับธรรมาภิบาลหรือความโปร่งใสของสังคม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 ข้อ

เทคนิคและวิธีการ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 ข้อ และการนําไปใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 10 ข้อ (ไม่ใ

หลักการเรียนรู้ความพอเพียงที่ดี ต้องยึดถือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

การเป็นผู้นำยุคใหม่นี้ ต้องมีความสามารถในการชี้นำ การสื่อสาร และสร้างการเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้นำผู้ตาม

ทำเกษตร แค่ไหนถึงเรียกว่า พอเพียง

รวมทั้งสามารถทำให้ผู้ร่วมงานสามารถตามทันวิสัยทัศน์ผู้นำได้ การบริหารจัดการจึงต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้ไปสู่ความสำเร็จคือคุณภาพตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรจึงต้องวางระบบให้กิจกรรมต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

อ้างอิงจากเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงาน โดย ภูษณิศา นวลสกุล นักวิชาการศึกษา 8 ชำนาญการ
– เอกสารอ้างอิง วิชัย วงศ์ใหญ่. 2550. การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการคิดอย่างเป็นระบบสู่กระบวนการเรียนการสอนและการทำงาน / เอกสารประกอบในการบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

ปราชญ์ปลาหมอไทยแห่งบ้านแพ้ว

ดูกรรมวิธีการเลี้ยงปลาหมอไทย จากปราชญ์ชาวบ้าน สุทัศน์ รอดคลองตัน ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านปลาหมอเก่งสุด

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
การปลูกคะน้านอกฤดูอย่างไร ให้ได้ผลดี

ว่าด้วยเรื่อง การปลูกคะน้านอกฤดู และวันก่อนได้เคยลงบทความเกี่ยวกับ การปลูกคะน้าใบหยัก หรือผักเคล กัน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ผลไม้อะไรคือผัก แยกความต่างอย่างชัดเจน

เชื่อเหลือเกินว่า หลายคนยังคงสับสน เวลาได้ยินคนเรียกผลไม้ว่า ผัก หรือ ชี้มือไปที่ผักชนิดหนึ่งและบอกว

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ข้าวอะไรที่คนไทยไม่เคยได้กิน

ข้าวหอมมะลิแท้ๆ ที่คนไทยบางคน อาจยังไม่เคยได้สัมผัสถึงรสชาติแห่งความหอม นุ่ม และอร่อยมาก

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
เศษอาหารและใบไม้ ใช้ทำปุ๋ยอะไรได้บ้าง

ปัญหาดินขาดปุ๋ยและธาตุอาหาร เพราะสภาพดินไม่เอื้อต่อการเพาะปลูก หรือมีสาเหตุอื่น เช่น มีสารเคมีสะสมใน

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
ส่วนใหนของต้นทุเรียนเทศที่รักษาโรคได้

เมื่อหลายปีก่อน กระแสทุเรียนเทศรักษามะเร็ง ฟีเวอร์จัด ลามไปถึงการนำทุเรียนเทศไปรักษาเบาหวานด้วย

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
โปรโมชั่น non stop

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

เราใช้คุกกี้ และแสดงป้ายโฆษณา เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ศึกษารายละเอียดที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และคุณสามารถจัดการความเป็นส่วนตัว ได้โดยคลิก ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เปิดใช้งานคุกกี้ที่จำเป็น และไม่ควรปิดกั้นการแสดงโฆษณาที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา