สารเร่งซูเปอร์ พด. และหัวเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ทำอะไร

สารเร่ง พด. ใช้กันมากในอุตสาหกรรมการเกษตร แม้แต่ภาคครัวเรือนก็จำเป็นอย่างสูง หากใครต้องการทำเกษตร ขาดไม่ได้เลยตัวนี้ วันนี้มาทำความรู้จักกันว่า สารเร่งซูเปอร์ พด. คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไรกับการทำเกษตรอินทรีย์

สารเร่ง พด. หรือ ซูเปอร์ พด. คืออะไร?

สารเร่ง พด. จัดเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ จุดประสงค์สำคัญ คือการผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูง

สารเร่ง พด. หรือ ซูเปอร์ พด. ประกอบไปด้วย เชื้อราและแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสาร
ประกอบเซลลูโลสและแบคทีเรียที่ย่อยไขมันจำนวนมาก

สารเร่งซูเปอร์ พด. มีแยกย่อยอยู่หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภท จะเหมาะกับการย่อยสลายวัสดุที่แตกต่างกันไป จำแนกตามชนิดของวัสดุที่จะนำมาย่อยสลาย และความสามารถในการย่อยสลายของเชื้อรา ดังนี้

ปรับปรุงดิน ทำปุ๋ยหมัก เลือกใช้สารเร่ง พด. ให้ถูกชนิด

สำหรับการทำปุ๋ยหมัก และปรับปรุงบำรุงดิน ควรเลือกใช้ สารเร่ง พด.1, พด.2, พด.9, พด.11 และ พด.12

สารเร่งซูเปอร์ พด. สุดยอดหัวเชื้อ และจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน
สารเร่งซูเปอร์ พด. สุดยอดหัวเชื้อ และจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน
สารเร่งซูเปอร์ พด. 9 ทำปุ๋ยหมัก
สารเร่งซูเปอร์ พด.11 บำรุงดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุ เหลือใช้จากการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อ ผลิตปุ๋ยหมักในเวลารวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ประกอบด้วยเชื้อราและแอคติโนมัยซีสที่ย่อยสารประกอบเซลลูโลสและแบคทีเรียที่ย่อยไขมัน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายวัสด ุการเกษตรในลักษณะสด อวบน้ำ หรือมีความชื้นสูง เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยดำเนินกิจกรรมทั้งในสภาพที่ ไม่มีอากาศและมีอากาศประกอบด้วยจุลินทรีย์ 5 สายพันธุ์

สารเร่งซูเปอร์ พด. สุดยอดหัวเชื้อ และจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน
สารเร่งซูเปอร์ พด. สุดยอดหัวเชื้อ และจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน

แก้ปัญหาโรคเน่า โคนเน่า และศัตรูพืช เลือกใช้สารเร่ง พด. 3,6,7

การแก้ปัญหา โรคเน่า รวมไปถึงการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูทั้งหลายสำหรับพืชผัก และปรับสภาพดิน แนะนำให้เลือกใช้สารเร่ง พด.3, พด.6, พด.7

สารเร่งซูเปอร์ พด. 3 เชื้อไตรโคเดอร์มา และบาซิลลัส
สารเร่งซูเปอร์ พด. 6
สารเร่งซูเปอร์ พด. 7

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุมเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุของโรคพืชในดิน โดยมีความสามารถป้องกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืช ที่ทำให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิด ให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ได้แก่ เชื้อไตรโคเดอร์มา (Trichoderma sp.) และ บาซิลลัส (Bacillus sp.)

สารเร่ง พด.6

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักเศษอาหารในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารสำหรับทำความสะอาดคอกสัตว์ บำบัดน้ำเสียและลดกลิ่นเหม็นตามท่อระบายน้ำ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7

เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายพืชสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช

หัวเชื้อจุลินทรีย์บำรุงดิน บำรุงพืช ตัวเร่งทำปุ๋ยหมัก ต้อง พด.9, 11, 12

การแก้ปัญหา โรคเน่า รวมไปถึงการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูทั้งหลายสำหรับพืชผัก และปรับสภาพดิน แนะนำให้เลือกใช้สารเร่ง พด.3, พด.6, พด.7

จุลินทรีย์ ซุปเปอร์ พด.9

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์เพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสในดินเปรี้ยวน้อยซึ่งเป็นดินกรดกำมะถัน ที่มีความรุนแรง ของกรดน้อย (pH ไม่ต่ำกว่า 5)

สารเร่ง พด.11 หัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับพืชปรับปรุงบำรุงดิน

เป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากบรรยากาศ เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพให้แก่พืชปรับปรุงบำรุงดิน โดยแบ่งออกเป็น จุลินทรีย์ พด.11 สำหรับโสนอัฟริกัน และจุลินทรีย์ พด.11 สำหรับปอเทือง

สารเร่งซูเปอร์ พด.12 ทำปุ๋ยชีวภาพ

เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหาร หรือช่วยให้ธาตุอาหารเป็นประโยชน์กับพืชเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน และสร้างฮอร์โมนส่งเสริม การเจริญเติบโตของพืช ประกอบด้วยจุลินทรีย์ 4 สายพันธุ์

สารเร่งซูเปอร์ พด. สุดยอดหัวเชื้อ และจุลินทรีย์ปรับปรุงดิน

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สำหรับการบำรุงดิน รวมไปถึงปรับสภาพดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรได้นำไปใช้กันฟรีๆ มีทั้งหมด 9 รายการ

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่มีปริมาณธาตุอาหารที่สูงขึ้น เรียกว่า ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  3 กลุ่ม กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อีก 1 กลุ่ม ซึ่งแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ประโยชน์

กรมพัฒนาที่ดิน อยากเชิญชวนให้เกษตรกร หรือผู้ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ พด . ของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์กันมากๆ และส่วนใหญ่นั้น เกษตรกรเองก็มีการผลิตน้ำหมักชีวภาพ  สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น รวมไปถึงปุ๋ยอินทรีย์ทำเองอยู่แล้ว

ซึ่งตัวช่วยในการเร่งระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ก็คือ สารเร่งซูเปอร์ พด. ชนิดต่างๆ นั่นเอง โดยสามารถขอรับได้ที่..

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด หรือ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 หรือ กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ หน่วยพัฒนาที่ดินเคลื่อนที่ ตามสถานที่ตั้งใกล้บ้านท่าน (ดูรายละเอียดสถานที่ตั้ง  http://www.ldd.go.th/Location/index.html)

หรือ www.ldd.go.th และ www.facebook.com/ldd.go.th สายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 1760

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้

เทคนิคและวิธีการ

แนะวิธีการดักจับหอยเชอรี่ในนาข้าว

ปัญหาหอยเชอรี่ในนาข้าว เป็นศัตรูสำคัญที่ทำลายต้นข้าวอย่

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

เจาะลึกประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าว จากผู้เชี่ยวชาญ

น้ำมันมะพร้าว ที่เรารู้จักกันนั้น จะอ้างอิงข้อมูลเดิมที

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ประโยชน์ของการทำเกษตรอินทรีย์แบบทฤษฎีใหม่มีอะไรบ้าง

หลายคนสังสัยกันว่า เกษตรทฤษฎีใหม่มีประโยชน์อย่างไรกับชา

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เกษตรในพื้นที่น้อย

ไอเดียปลูกผักในขวดพลาสติก ทำง่ายและประหยัด

จากครั้งก่อน เราได้แนะนำ การปลูกผักสวนครัวในกระสอบ กันไ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

เทคนิคและวิธีการ

ประโยชน์ของ Tea Tree Oil จากต้นทีทรี

หากเอ่ยถึง Tea Tree Oil หรือน้ำมันทีทรี น้ำมันที่ได้จาก

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม

บทความน่ารู้

การถนอมมะนาว ไว้ใช้ตอนราคาแพง

แม้ว่าช่วงนี้จะผ่านพ้นอากาศหนาวจัดมาได้สองสามวัน แต่ในบ

อ่านเรื่องนี้เพิ่มเติม
pay day nonstop shopee โค้ดส่งฟรี

เทคนิค วิธีการ

เทคนิคการทำเกษตร

พื้นที่น้อย

ทำเกษตรในพื้นที่น้อย

การทำปุ๋ย

การปรับปรุงดิน

ขยายพันธุ์พืช

การขยายพันธุ์พืช

You need to login to contact with the Listing Owner. Click Here to log in.

error: อนุญาตแบบมีที่มา