Tag: ผักอายุสั้น

แก้วมังกรนอกฤดู 2ไร่ กำไรนับแสน

ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย นอกจากพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ จะมีความอุดมสมบูรณ์มากสามารถเพาะปลูกพืชผักการเกษตรได้หลากหลาย พืชผักไม้ผลนานาชนิด และยังพบว่าหลายพื้นที่ยังมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับไม้ผลจากแดนไกล เช่น พลับ อินทผลัม มะคาเดเมียร์ รวมทั้ง แก้วมังกร หรือที่บางคนเรียกว่าเป็นผลไม้แห่งชนชั้นสูง คนไทยเราก็ยังนำมาขยายพันธุ์ปลูก กระทั่งกลายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรไทยและท้องถิ่นมากมาย โดยเฉพาะนายสวัสดิ์ ขุนสวัสดิ์ เกษตรกรบ้านท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง...