ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมือง

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมือง

จากข้าวพื้นเมือง สู่สุดยอดอาหารจานเส้นแบบไทยๆ ในสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ชื่อว่า ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432 ให้คุณภาพเส้นที่เหนียว นุ่ม น่าลิ้มลอง

ขาวบ้านนา 432 จากข้าวพื้นเมืองสู่สุดยอดข้าวแปรรูปเป็น อาหารจานเส้น
ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432 จัดเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ไปเมื่อปี 2555 โดยจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือ เป็นพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำที่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขังลึก และเหมาะกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว โดยเฉพาะการนำไปทำเส้นหมี่ และเส้นขนมจีน ซึ่งผลิตภัณฑ์เส้นที่ได้จะมีความเหนียว นุ่ม มากกว่าผลิตภัณฑ์เส้นทั่วไปในท้องตลาด ทำให้ข้าวสายพันธุ์นี้เริ่มเป็นที่สนใจและมีความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้น

ข้าวขึ้นน้ำพันธุ์ขาวบ้านนา 432 เหมาะสำหรับพื้นที่นาน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร ที่มีน้ำท่วมขังนานกว่า 1 เดือน จึงเหมาะสำหรับพื้นที่น้ำลึกในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก โดยเฉพาะเขตพื้นที่ข้าวขึ้นน้ำ อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แต่อย่างไรก็ตามจากการทดลองพบว่าข้าวพันธุ์นี้ค่อนข้างอ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้ง

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมือง

พันธุ์ข้าวเจ้า ขาวบ้านนา 432

ข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมนี้ ถูกพัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัยของศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี โดย คุณอุดมพรรณ พรหมนารท และคณะ ข้าวพันธุ์นี้เริ่มคัดเลือกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปลูกคัดเลือกคัดพันธุ์มาเรื่อยๆ กระทั่งได้พันธุ์ที่มีลักษณะที่ต้องการ ลักษณะประจำพันธุ์คือเป็นข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง ออกดอกประมาณวันที่ 10-14 พฤศจิกายน ลำต้นสูงประมาณ 218 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับระดับน้ำ สามารถขึ้นน้ำและปลูกได้ดีในนาน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร มีช่วงเก็บเกี่ยวประมาณวันที่ 10-14 ธันวาคม ข้าวขาวบ้านนา 432 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 449 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์พลายงามปราจีนบุรีถึง 33%


สำหรับคุณภาพการหุงข้าวพันธุ์นี้มีปริมาณอมิโลสค่อนข้างสูง ข้าวสุกร่วนและแข็ง จึงเหมาะสำหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เส้น ได้แก่ เส้นหมี่และเส้นขนมจีนคุณภาพเส้นมีลักษณะเหนียวนุ่มจะเห็นได้ว่า การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย ในปัจจุบันนี้ นอกจากจะต้องคำนึงถึงผลผลิตต่อไร่และปัจจัยสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอาการ และสภาพภูมิประเทศอีกด้วย เพื่อให้ได้สายพันธุ์ข้าวที่เหมาะและเป็นลักษณะจำเพาะที่สุด ยังต้องมีการวิจัยและปรับปรุงพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย โดยคำนึงถึงเรื่องของ ตลาดข้าว ที่จะเข้ามารองรับ รวมถึงผลกระทบจาก สภาวะโลกร้อน อย่างน้ำท่วมและฝนแล้งอีกด้วย มิเช่นนั้นแล้ว งบประมาณที่ทุ่มเทลงไปก็กลายเป็นสูญเปล่าโดยไม่ก่อให้เกิดดอกออกผลใดๆ

ขาวบ้านนา 432 ข้าวพื้นเมือง

ขาวบ้านนา 432 จึงเป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวไทย ที่กรมการข้าวพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย เพราะนอกจากจะทนทานกับสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิประเทศที่น้ำท่วมขังได้นานแล้ว ยังให้ผลผลิตสูงถึง 449 กิโลกรมต่อไร่ ประกอบกับคุณลักษณะพิเศษของข้าวที่เหมาะกับการนำไปแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหารเส้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นหมี่ และขนมจีน ทำให้ ขาวบ้านนา 432 คือหนึ่งในสายพันธุ์ข้าวไทยยุคใหม่ ที่จะเข้ามาสร้างความหวังให้แก่พี่น้องชาวเกษตรกรชาวนา ที่มีพื้้นที่ทำนาอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังเป็นเวลานานอีกด้วย

เฉพาะจุดเด่นที่เหมาะกับการใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการแปรรูป ไม่ใช่ตลาดสำหรับการบริโภคที่กำลังประสบปัญหาในด้านราคาและการแข่งขันจากประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ทำให้ ขาวบ้านนา 432 มีจุดขายใหม่ที่ดูจะมีอนาคตสดใสมากกว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าว จะช่วยสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับผลผลิตข้าว และช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าของชาวนาได้อย่างมีเสถียรภาพ

ก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตต่อไป ข้าวบรรจุภัณฑ์ หรือขนมจีน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนั้น อาจมีคำที่อยู่ข้างกล่องโดยระบุสรรพคุณเอาไว้ว่า ผลิตจากข้าวพันธุ์ขาวบ้าน 432 เหนี่ยม นุ่ม อร่อย หรือเปล่านะ