Tag: thai rice

ข้าวไทย ป้องกันเบาหวาน มะเร็ง

นักวิจัยพันธุ์ข้าว เล็งวิจัยต่อยอดข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่ และข้าวสินเหล็กเป็นอาหารเสริม ชูจุดขายช่วยรักษาเบาหวานและมะเร็งได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลที่พบ นายอภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าจากการวิจัยข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่และข้าวสินเหล็กซึ่งเกิดจากการ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิ 105 และข้าวเจ้าหอมนิลสายพันธุ์ พบว่า มีคุณสมบัติพิเศษโดยจากการนำสารสกัดที่ได้จากข้าว 2 สายพันธุ์มาทดลองในหนูพบว่ามีคุณสมบัติในการรักษาเบาหวานและมะเร็ง สามารถลดการขยายของเซลล์มะเร็งลำไส้...

ข้าวไทยก้าวไกลเทคโนโลยี

ข้าวและเกษตรกรไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องด้วย ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักว่าข้าวมีความสำคัญต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งวิถีชีวิตของคนไทย ดังนั้น กว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา สวทช. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการปรับปรุงพันธุ์และการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว...