Tag: Organic to Schools

ตามล่าหาพื้นที่ปลูกพืชออร์แกนิค กลางป่าคอนกรีต Annelies Kuiper organic
1927 views

ตามล่าหาพื้นที่ปลูกพืชออร์แกนิค กลางป่าคอนกรีต

พื้นที่ส่วนใหญ่ในตัวเมืองใหญ่นั้น หลายคนเลือกที่จะปลูกสิ่งก่อสร้าง โดยไม่ทำลายต้นไม้ที่เติบโตคู่พื้นที่มานานแสนนาน แต่ในขณะที่อีกหลายคนเลือกที่จะยัดเยียดความตายให้กับต้นไม้เพื่อสร้างป่าคอนกรีตแทน โดยอ้างเหตุผลว่า ความเจริญของเมืองใหญ่ ต้องมาก่อน มาเป็นตัวปิดบังความผิด ซึ่งแนวคิดเช่นนี้ไม่ได้เกิดเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น แต่ในอีกหลายประเทศ ก็กำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ ปัญหาที่ป่าคอนกรีต เติบโตสวนทางกับปริมาณของต้นไม้ โดยเฉพาะกับผลิตผลทางการเกษตรที่แทบจะหาพื้นที่ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม่ได้เลย... ผมไปเจอข้อมูล การปฏิบัติการตามล่าหาพื้นที่เพาะปลูกพืชออร์แกนิคในป่าคอนกรีตที่เว็บไซต์หนึ่ง ซึ่งเป็นแนวคิดที่ดีมากๆ...

เปลือกลำใย ไล่ยุง และแมลงรบกวน ผลงานจากนักศึกษาแม้โจ้
5862 views

การควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย์ Organic

ก่อนอื่นต้องมาดูหลักการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักโดยใช้สารสกัดจากพืชในธรรมชาติเสียก่อน โดยจำเป็นต้องรู้จักเกี่ยวกับสารเคมีในธรรมชาติว่า มีผลดีผลเสียอย่างไร แล้วนำมาปรับปรุงใช้ร่วมกันโดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อร่างกายและผลผลิตด้านการเกษตร สารเคมีในธรรมชาติส่วนใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรออแกนิค หรือเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ นิโคติน (Nicotine) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่พบในใบยาสูบใช้ป้องกันกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ย มวน ฯลฯ และใช้เป็นยารมกำจำแมลงในเรือนเพาะชำ ทีโนน (Rotenone)...

เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์
2966 views

เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์

ระดมกึ๋นพัฒนาเกษตรอินทรีย์กษ. จับมือออสเตรเลียแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์ไทย-ออสเตรเลีย" ว่าปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10-15% ซึ่งปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์...

ตามล่าหาพื้นที่ปลูกพืชออร์แกนิค กลางป่าคอนกรีต Annelies Kuiper organic
2688 views

Organic Standards มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ เป็น ระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของ ทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ หลีกเลี่ยงการตัดต่อทางพันธุกรรมและการสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้อินทรียวัตถุ การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างมาก โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันมีทั้งมาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic...

มะม่วงอินทรีย์
1717 views

ผู้บริโภค กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

Organic หรือ เกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทยนั้น ไม่มีกฎหมายคุ้มครองคำว่า “เกษตรอินทรีย์” ทำให้ในวันนี้คนไทยที่ต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์จริงๆ กำลังสับสนกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดที่ใช้คำว่า ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อาหารปลอดภัย อาหารปลอดเคมี หรืออาหารไร้สารเคมี หากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่แท้จริง ทางเลือกง่ายๆ ทางหนึ่งก็คือการดูจากฉลากบน บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรอง (Logo) ขององค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการ...

กิจกรรม Organic to Schools

จากความร่วมมือของสมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และกระทรวงพาณิชย์ ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ ออร์แกนิค (Organic) ให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย หนึ่งในกิจกรรมหลักคือ Organic to School ที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและผู้ปกครอง และเพื่อให้ผู้ปกครองซึ่งดูแลเรื่องการบริโภคของเด็กและสมาชิกในครอบครัว สามารถเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดภัยตามความต้องการได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้...