Tag: kasetorganic

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561
213 views

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา (มทร.ศรีวิชัย) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคใต้ ได้จัดแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 (Regional Research Expo 2018) ในวันที่...

ปลูกมะเขือเทศ ช่วงฤดูหนาว organic-tomatoes
1274 views

เมืองแก ปลอดเหล้า นาข้าวเกษตรอินทรีย์

ที่เทศบาลตำบลเมืองแก ตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แห่งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งของชุมชนต้นแบบ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ภายหลังได้ร่วมกันพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการทำเกษตรอินทรีย์ ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมุ่งเน้นการสร้างชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี ผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ จนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี อาทิ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเยาวชนที่ชอบทะเลาะวิวาทให้หันมาสามัคคีกัน ซึ่งหมู่บ้านปลอดเหล้าแห่งนี้ ที่จากเดิมผู้นำชุมชนและลูกบ้านถูกเรียกติดปากว่า ขี้เมา แต่พลิกผันมาเป็นผู้ชักชวนคนในหมู่บ้านให้เลิกเหล้า...

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค
2598 views

หลักการของการทำ เกษตรอินทรีย์

ขึ้นชื่อว่า เกษตรอินทรีย์ มีหลายฝ่ายที่พยายามสรุปหลักการทำเกษตรอินทรีย์ แต่หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่กำหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements – IFOAM) โดยสหพันธ์ฯ ได้ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก ร่างหลักการเกษตรอินทรีย์นี้ได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฯ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2548 และที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว...

ข้าวสังข์หยด ปลูกในที่นาน้ำเค็ม กระบี่
2503 views

ข้าวสังข์หยด ที่ กระบี่ ไร้ปัญหาน้ำเค็ม

จังหวัดกระบี่เองนั้น ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิ และน้ำท่วมมากเมื่อต้นปี 54 นี้เอง และถึงแม้ว่าภัยต่างๆ จะผ่านล่วงเลยมานานแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่ยังหลงเหลือไว้สำหรับภัย Tsunami นั่นก็คือ ปัญหาน้ำเค็ม ลุกล้ำพื้นที่นาข้าวของเกษตรกร เฉพาะในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์เอง ที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางเมืองกระบี่ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถปลูกข้าวได้ทุกฤดูการผลิต ส่วนใหญ่จะปลูกได้ปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งการปลูกข้าวของชาวตำบลคลองประสงค์จะเป็นลักษณะปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ถ้าเหลือจึงจะขาย...

เปลือกลำใย ไล่ยุง และแมลงรบกวน ผลงานจากนักศึกษาแม้โจ้
5863 views

การควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย์ Organic

ก่อนอื่นต้องมาดูหลักการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักโดยใช้สารสกัดจากพืชในธรรมชาติเสียก่อน โดยจำเป็นต้องรู้จักเกี่ยวกับสารเคมีในธรรมชาติว่า มีผลดีผลเสียอย่างไร แล้วนำมาปรับปรุงใช้ร่วมกันโดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อร่างกายและผลผลิตด้านการเกษตร สารเคมีในธรรมชาติส่วนใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรออแกนิค หรือเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ นิโคติน (Nicotine) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่พบในใบยาสูบใช้ป้องกันกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ย มวน ฯลฯ และใช้เป็นยารมกำจำแมลงในเรือนเพาะชำ ทีโนน (Rotenone)...

เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์
2967 views

เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์

ระดมกึ๋นพัฒนาเกษตรอินทรีย์กษ. จับมือออสเตรเลียแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์ไทย-ออสเตรเลีย" ว่าปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10-15% ซึ่งปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์...

ตามล่าหาพื้นที่ปลูกพืชออร์แกนิค กลางป่าคอนกรีต Annelies Kuiper organic
2689 views

Organic Standards มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ เป็น ระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของ ทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ หลีกเลี่ยงการตัดต่อทางพันธุกรรมและการสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้อินทรียวัตถุ การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างมาก โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันมีทั้งมาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic...

มะม่วงอินทรีย์
1718 views

ผู้บริโภค กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

Organic หรือ เกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทยนั้น ไม่มีกฎหมายคุ้มครองคำว่า “เกษตรอินทรีย์” ทำให้ในวันนี้คนไทยที่ต้องการบริโภคอาหารอินทรีย์จริงๆ กำลังสับสนกับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดที่ใช้คำว่า ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ อาหารปลอดภัย อาหารปลอดเคมี หรืออาหารไร้สารเคมี หากต้องการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่แท้จริง ทางเลือกง่ายๆ ทางหนึ่งก็คือการดูจากฉลากบน บรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายรับรอง (Logo) ขององค์กรรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการ...

งามหน้าไทย โดนอียูห้ามนำเข้าผัก หลังพบปนเปื้อนศัตรูพืชซ้ำซาก

จากข่าวเกษตรวันนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยอียูได้ตรวจพบศัตรูพืชกักกันในพืชผักผลไม้ที่นำเข้าจากไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อียูเตรียมออกมาตรการห้ามนำเข้าพืชผักสินค้า 5 กลุ่ม โดย นายจิ รากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เนื่องจากสหภาพยุโรปหรืออียูได้ตรวจพบศัตรูพืชกักกันในพืชผักผลไม้ที่นำเข้า จากไทยอย่างต่อเนื่อง ทำให้อียูเตรียมออกมาตรการห้ามนำเข้าพืชผักสินค้า 5 กลุ่ม คือ...

ข้าวไทย ป้องกันเบาหวาน มะเร็ง

นักวิจัยพันธุ์ข้าว เล็งวิจัยต่อยอดข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่ และข้าวสินเหล็กเป็นอาหารเสริม ชูจุดขายช่วยรักษาเบาหวานและมะเร็งได้เป็นอย่างดี จากข้อมูลที่พบ นายอภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าจากการวิจัยข้าวพันธุ์ไรท์เบอร์รี่และข้าวสินเหล็กซึ่งเกิดจากการ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิ 105 และข้าวเจ้าหอมนิลสายพันธุ์ พบว่า มีคุณสมบัติพิเศษโดยจากการนำสารสกัดที่ได้จากข้าว 2 สายพันธุ์มาทดลองในหนูพบว่ามีคุณสมบัติในการรักษาเบาหวานและมะเร็ง สามารถลดการขยายของเซลล์มะเร็งลำไส้...