Tag: glutinous rice farmer

แนวโน้มการบริโภคข้าวโลก
121 views

Thai Glutinous Rice on Market

ข้าวเหนียว จัดเป็นพืชที่มีการเพาะปลูกกันมากในแถบภาคอีสานบ้านเรา และโดยเฉพาะในแถบอีสานตอนบนและทางภาคเหนือตอนบนของประเทศจะพบได้มากสุด นั่นก็เพราะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนในแถบภูมิภาคนั่นเอง เนื่องจากประชากรในแถบนี้มีการบริโภคข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน //pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); หากพิจารณาจากพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศเฉลี่ยในช่วงปี 52-53 จะพบว่ามีประมาณ 16.7 ล้านไร่ และมีผลผลิตประมาณ...