Tag: Glutinous Rice

Milk Organic Rice Thailand

Organic Rice with the rising number of advocacies on environmental protection, healthy lifestyles and habits, the world is...

Rice gluten free Cooking

If you go through excessive bloating and have abdominal pain after eating you may have over ate. Or...

Genus and Species for Jasmine Rice

Jasmine Rice โดยการบริโภคข้าวไทยในปัจจุบันคนไทยอาจไม่รู้และไม่เคยทราบ ว่าคนไทยบริโภคข้าวโดยเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อปีต่อคน ถ้าเราซื้อข้าวทั่วไปกิโลกรัมละ 15 บาท เราก็บริโภคข้าว 1,500 บาทต่อปี ซึ่งน้อยมาก ถ้าเรามาบริโภคข้าวหอมมะลิ กิโลกรัมละ 24 บาท ก็...

ทำเกษตรอินทรีย์ แบบ ข้าวคุณธรรม
1252 views

Glutinous Rice – OPC

Glutinous rice หรือ ข้าวเหนียว เป็นข้าวที่มีลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจน คือการติดกันเหมือนกาวของเมล็ดข้าวที่สุกแล้ว เมล็ดข้าวสารเป็นสีขาวขุ่น เมล็ดสั้นหรือยาวอยู่ที่สายพันธุ์ของข้าว มีการปลูกมากทางภาคอีสานของประเทศไทยและประเทศลาว ซึ่งลักษณะสายพันธุ์ข้าวเหนียวแบ่งออกเป็นหลายลักษณะ ขึ้นอยู่กับการปลูกและภูมิประเทศที่ทำการปลูกเป็นหลัก ข้าวเหนียวมีลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือ เมล็ดมีหลายสี ทั้งสีดำ น้ำตาลแดง ขาวสวย และสีอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการผสมและทำสีให้เมล็ดข้าวสารเหนียวสายพันธุ์นั้นๆ...

ข้าวสังข์หยด ปลูกในที่นาน้ำเค็ม กระบี่
4754 views

ข้าวเหนียวดํา

เมื่อเอ่ยถึง ข้าวเหนียวดำ มักจะผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ปัจจุบันงานวิจัยเรื่องข้าวเหนียวดำมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง การค้าในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มมีการตื่นตัว หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีการวิจัยและพัฒนาการนำสารที่สกัดจากเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวเหนียวดำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากมาย เช่น อุตสาหกรรมการประกอบอาหารคาว ขนมหวาน อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ยา รวมถึงการใช้เมล็ดข้าวเหนียวดำมาประดิษฐ์เป็นของขวัญที่ระลึก หรือเพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือน โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวนาสวนนานํ้าฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์ข้าวเหนียวดำ เพื่อสนับสนุนการผลิตข้าวเหนียวดำพันธุ์ดีของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ...

kasetorganic อย่าลืม ช่วยเหลือ เกษตรกร หลังน้ำลด
1383 views

ร้อยเอ็ดติวการปลูกพืชให้กับเกษตรกรไทย

ข่าวเกี่ยวกับ ทุ่งเขาหลวง ติวเกษตรกรบูรณาการปลูกพืชสู่ครัวโลก ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายพิบูลย์ แพนพา นายอำเภอทุ่งเขาหลวง เป็นประธานการประชุมสัมมนา ด้านการเกษตรชีวภาพอาหารปลอดภัย โดยมีกลุ่มเกษตรกรศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน 5 ตำบล ในพื้นที่เข้าร่วมรวม 150 คน ที่โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา ต.ทุ่งเขาหลวง...