Tag: แผนพัฒนาการเกษตร

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
1878 views

แผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 11

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่งเดินหน้าเตรียมแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 11 ชู 3 ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้แข็งแรงโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการเกษตรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบแบบเจาะลึกครบประเด็น เพื่อเสนอทิศทางการพัฒนา ภาคเกษตรในระยะ 5 ปีข้างหน้า พร้อมชู 3...