Tag: เครื่องสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก

สวนปาล์มน้ำมันแนวใหม่
3530 views

ทำเครื่องสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก

ถึงแม้ว่าศักยภาพการผลิตและการแข่งขันของไทยไม่สามารถสู้กับชาติอื่นได้ก็ตาม แต่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ได้พยายามพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดและนำอุตสาหกรรมไปรองรับไบโอดีเซล จึงได้พัฒนาการผลิต เสาะแสวงหาพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูง ตลอดจนเครื่องหีบ เครื่องสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก ปกติเครื่องสกัดไม่สามารถผลิตได้ในไทย ต้องพึ่งพานำเข้าจากต่างประเทศ และมีมูลค่าสูง ไม่สามารถใช้ได้กับชุมชนหรือสวนปาล์มขนาดเล็กได้ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มต้นแบบฝีมือคนไทยเครื่องแรก ลดต้นทุนค่าเครื่องจักรเหลือ 30...