Tag: เกษตรแนวใหม่ที่ลำปาง

ผักปลอดสาร การเกษตรแนวใหม่

เร่งส่งเสริมผักปลอดสารฯ ลำปางหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเร่งส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษให้กับเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำปาง หวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่เป็นหนี้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ นายสมโภช ตานถม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยไม้ราก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หนึ่งในชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางศูนย์ฯ ได้ทำการฝกอบรมเกษตรกรและชาวบ้าน รวมทั้งกลุ่มเยาวชนในพื้นที่...