Tag: เกษตรผสมผสาน

พืชนำร่อง เกษตรโซนนิ่ง
19677 views

เกษตรทางเลือก

จากสภาพปัญหาการเกษตรที่เกิดขึ้น ทำให้แนวคิดที่มุ่งแสวงหาทางออกให้แก่สังคมในด้านการเกษตร ได้มีทางเลือกใหม่เกิดขึ้น ซึ่งปฎิเสธแนวคิดการทำการเกษตรแผนใหม่ แม้ว่าเกษตรกรรมแบบเคมีจะยังคงเป็นกระแสหลักของระบบการเกษตรของประเทศไทย แต่แนวโน้มของการทำการเกษตรกรรมด้วยวิธีแบบนี้กำลังเสื่อมโทรมลง สังเกตุได้ง่ายๆ ในช่องทีวีจานสีต่างๆ เมื่อก่อนจะมีโฆษณาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมากมาย โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ ที่อ้างอิงจากธรรมชาติมากขึ้น นั่นเพราะปัจจุบันเกษตรกรรมทางเลือกได้กลายเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากความล้มเหลวของระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ และได้ก่อให้เกิดผลกระทบมากมายหลายประการ ขณะเดียวกัน เกษตรกรรมแบบทางเลือก ก็เป็นที่สนใจของหน่วยงานของรัฐ...

งานเกษตรแฟร์ 2554
5676 views

ทำเกษตรอย่างเป็นระบบ

การทำเกษตรให้เป็นระบบ หรือจะเป็นการทำอะไรก็ตาม หากคิดให้เป็นธุรกิจคือ ต้องมีผลกำไร จะต้องคิดทำให้เป็นระบบ มีการศึกษา ค้นคว้า เปรียบเทียบ ทดลอง และมีข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางและเป็นการวางแผนการดำเนินงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ได้เป้าหมายตรงหรือใกล้เคียงกับแบบที่ได้วางเอาไว้ แต่ทุกวันนี้ในภาคการเกษตรเอง ผู้ที่ทำระบบเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง มักจะอยู่ในกลุ่มของผู้มีรายได้สูง หรืออยู่ในกลุ่มทุนของบริษัทที่ผันตัวเองมาอยู่ในภาคการเกษตร และเป็นธุรกิจการเกษตร แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ที่อยู่กับดินกับน้ำและผลผลิต มีน้อยรายที่คิดทำเกษตรให้เป็นระบบ...

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
2810 views

เกษตรอินทรีย์แบบ พ่อคำปอน

ในทุกวันนี้ ชีวิตทุกอย่างต้องเผชิญกับวิกฤตโลกร้อนและสภาพอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา หน้าหนาวไม่หนาวอย่างที่คิด หน้าร้อนกลับมีหิมะตกลงมา หน้าฝนน้ำก็ท่วมแทบไม่มีที่จะอยู่ ผลไม้ พืชสวน ล้วนไม่ออกตามฤดูกาล ยังผลให้ได้รับผลกระทบกันหลายฝ่าย โดยเฉพาะเกษตรกรผู้อยู่กับ ดิน-น้ำ-ต้นไม้ และระบบนิเวศ แม้ว่าความสมดุลที่มีจะเป็นเสมือนภูมิคุ้มกันที่ช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ แต่ก็ไม่ได้ถือว่ารอดพ้นจากผลกระทบนั้น แต่การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตมาสู่ วิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืน แบบเศรษฐกิจพอเพียงนั้น โดยการปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงเกษตร...

วนเกษตร กับสังคมไทย
1703 views

วนเกษตร กับสังคมไทย

ที่มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคมเตรียมจัดงาน "3 ทศวรรษ วนเกษตร ในสังคมไทย" เพื่อสรุปบทเรียนการทำเกษตรแบบ วนเกษตร ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนวิถีวนเกษตรร่วมกับชุมชนและเครือข่ายอื่นๆ โดยจะจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2555...

เกษตร กับการท่องเที่ยว
2280 views

เกษตร กับการท่องเที่ยว

เดี๋ยวนี้หากหาวันหยุดติดๆ กันได้และมีโอกาสได้ไปเที่ยวไหนไกลๆ ในต่างจังหวัด มักจะมีสิ่งหนึ่งที่ปัจจุบันแทบจะเรียกได้ว่า เป็นแพคคู่กันไปแล้วกับการไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ที่ร่วมด้วยการเยี่ยมชมสถานที่พัฒนาเกษตร หรือแปลงเกษตรของชาวสวนดังๆ หลายราย จนกระทั่งถึงระดับที่ว่า ทำเกษตรควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่และแปลกอะไร เพราะ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดูเหมือนจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นเป็นอะไรที่เรารู้จักกันดีมาอย่างน้อยก็หลายปีก่อนแล้ว แม้จะไม่บูมมากนักเหมือนในระยะหลังๆ...

แปลงสาธิตเกษตร ที่ลาว
1310 views

แปลงสาธิตเกษตร ที่ลาว

วันก่อนได้มีโอกาสเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้เข้าชมงานในโครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มูลนิธิชัยพัฒนากับ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว โครงการนี้เกิดขึ้นจากที่มหาวิทยาลัยจำปาสัก (สปป.ลาว) ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับมหาวิทยาลัยจำปาสัก...

เริ่มต้นการปลูกยางพารา
1878 views

แผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 11

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่งเดินหน้าเตรียมแผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ 11 ชู 3 ยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรให้แข็งแรงโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยกระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดสัมมนาสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการเกษตรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทราบแบบเจาะลึกครบประเด็น เพื่อเสนอทิศทางการพัฒนา ภาคเกษตรในระยะ 5 ปีข้างหน้า พร้อมชู 3...

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค
11337 views

ระบบการเกษตร แบบยั่งยืน

ความสำคัญของการเพาะเลี้ยง บ่มเพาะเกษตรกรให้เป็นไปในแบบทำการ เกษตรแบบอินทรีย์ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนและใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับความสำนึกรักษ์ในถิ่นฐานบ้านเกิดนั้น อาจทำได้ยากในหลายท้องถิ่นเนื่องจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคมและรายได้เป็นกระแสหลัก จึงเป็นที่มาของเนื้อหานี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านโดยเฉพาะ รูปแบบของระบบการเกษตรแบบยั่งยืน หลักการชองระบบการเกษตรแบบยั่งยืนทั้ง 5 รูปแบบ คือ วนเกษตร, เกษตรผสมผสาน, เกษตรทฤษฏีใหม่, เกษตรอินทรีย์, เกษตรธรรมชาติ รวมทั้งการประมงชายฝั่งพื้นบ้าน...

การทำเกษตรผสมผสาน ต้นแบบวิถีพอเพียง เชียงใหม่

ยุคนี้ การทำเกษตรผสมผสาน เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในประเทศที่เป็นการกสิกรรมทั้งหลายในประเทศไทยเองก็มีมากมายหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการดำเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ของ ตำบลแม่ทา ซึ่งเป็นตำบลเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขา ของ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ที่มีแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองบนหลักคิด "ความพอเพียง" และ "พึ่งพาตนเองได้" มาตั้งแต่ปี 2529...

การปลูก พริกขี้หนูสีม่วง

หลายๆ ท่านที่ชื่นชอบการปลูกพืชผักสวนครัว อาจสงสัยว่า พริกขี้หนูสีม่วง ที่มีวางขายกันทั่วไปนั้น มีถิ่นกำเนิดจากที่ไหน หลังสอบถามผู้ขายส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบที่มา บอกว่ารับต่อๆ กันมาอีกที หรือรับต้นพันธุ์มาวางขายเท่านั้น ซึ่งถ้าย้อนกลับไปสืบที่มาว่า พริกขี้หนูสายพันธุ์แรกๆ ที่นำเข้ามาปลูกในประเทศไทยก็ยังคงมีหลายชนิด ทั้งเม็ดเล็กและเม็ดใหญ่ ส่วนมากพริกขี้หนูพวกนั้นจะมีถิ่นกำเนิดจากอเมริกาเขตร้อนในเวลาต่อมาได้มีผู้นำเอาพันธุ์พริกขี้หนูสายพันธุ์ต่างๆ จากแหล่งกำเนิดในหลายประเทศเข้ามาเพาะและขยายพันธุ์จำหน่ายอีกมากมาย เช่น พริกอินเดีย...