Tag: เกษตรทางเลือก

<p>การทำเกษตรแบบทางเลือกใหม่</p>
งานชุมนุม ยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติ
781 views

งานชุมนุม ยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่จะจัดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ ในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2554 โดยหัวใจของงานคือ ยุวเกษตรกรตามรอยเบื้องพระยุคลบาท...

การทำเกษตรผสมผสาน ต้นแบบวิถีพอเพียง เชียงใหม่

ยุคนี้ การทำเกษตรผสมผสาน เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในประเทศที่เป็นการกสิกรรมทั้งหลายในประเทศไทยเองก็มีมากมายหลายแห่ง หนึ่งในนั้นคือ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการดำเนินชีวิตด้วยวิถีพอเพียง ของ ตำบลแม่ทา ซึ่งเป็นตำบลเล็กๆ ในอ้อมกอดของขุนเขา ของ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ที่มีแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองบนหลักคิด "ความพอเพียง" และ "พึ่งพาตนเองได้" มาตั้งแต่ปี 2529...

ปูพื้นความรู้ การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

ก.ส.ล. ปูพื้นความรู้การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า. โดยทาง ก.ส.ล. จัดอบรมหลักสูตรการบริหารและการตลาดธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ในวัน 2-3 เม.ย. 54 เวลา 9.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท...

สวนเกษตรดาดฟ้าโฉมใหม่

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กล่าวถึงโครงการศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า ว่า สำนักงานเขตหลักสี่กำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนเกษตรดาดฟ้าเดิมโดย การเพิ่มโครงสร้างรูปแบบใหม่และจัดระบบบริหารจัดการเพื่อเปิดเป็นศูนย์เรียน รู้เต็มรูปแบบ ขณะนี้ออกแบบโครงสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิด โฉมใหม่ได้ในเดือนมีนาคม 2554 นี้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ ได้เปิดสอนการทำเกษตรอินทรีย์บนอาคารสูง...

เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของเกษตรกร

จากที่มาของเดลินิวส์วันก่อนที่บอกถึงเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ในภาคการเกษตรนั้น ได้ให้เนื้อหาว่า สาเหตุของความยากจนของเกษตรกรไทยทั้งหลายนั้น ปัจจัยที่สำคัญหนึ่งคือการมีรายได้ที่ไม่แน่นอน เพราะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติ พึ่งพาลมฟ้าอากาศ ยิ่งในปัจจุบันที่สภาพของโลกวันนี้ผิดแปลกแตกต่างไปจากเมื่อก่อนอย่างมาก มีโรคระบาดอยู่เสมอ ซึ่งยากที่จะคาดเดาและรับมือได้ และนอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลกระทบอย่างมากมายให้กับเกษตรกร เช่น ความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตร ทั้งผลผลิตพืชและปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อ ไก่ไข่ หรือสุกร...

ผักปลอดสาร การเกษตรแนวใหม่

เร่งส่งเสริมผักปลอดสารฯ ลำปางหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเร่งส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษให้กับเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำปาง หวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่เป็นหนี้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ นายสมโภช ตานถม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยไม้ราก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หนึ่งในชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางศูนย์ฯ ได้ทำการฝกอบรมเกษตรกรและชาวบ้าน รวมทั้งกลุ่มเยาวชนในพื้นที่...