Tag: ปฏิรูประบบเกษตร

เมื่อชาวนาจะตั้งราคาข้าวขายเอง
2363 views

ปฏิรูปการเกษตร หรือเป็นแค่ทางรอด

จากงานสัมมนาปฏิรูประบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ไปเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาไม่นานมานี้ บนเวทีปฏิรูประบบเกษตรกรรมโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ของ สสส. ได้ให้แนวทางแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวไทย โดยเน้นการลดการพึ่งพาตลาด แต่ไปเน้นในเรื่องให้เกษตรกรทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้มั่นคงก่อนนำผลผลิตเพื่อขายได้กำไร เป็นทางออกแก่คนทำเกษตร จริงหรือ? หลายหน่วยงานเริ่มเอ่ยถึงการปฏิรูปการเกษตร โดยให้คนเกษตรเน้นในเรื่องผลผลิตให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองให้มั่นคง ก่อนจะขายทำกำไรนั้น โดยเกษตรกรเครือข่ายชุมชนน่าอยู่...