Tag: ข้าวโพดฝักอ่อน

การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน มูลค่าสูง ตลาดต้องการ
455 views

ข้าวโพดฝักอ่อน มูลค่าสูง ตลาดต้องการ

จากการให้สัมภาษณ์ของ ดร.ศุภชัย หล่อโลหการ ที่ปรึกษาสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้แนะนำแนวทางการทำเกษตรอินทรีย์รูปแบบใหม่ ว่าไม่สามารถทำแบบไม่รู้ทิศทางได้ เพราะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ควรทำแบบมีระบบแบบแผน มีการจัดการที่ดี และที่สำคัญก่อนสิ่งอื่นใด จะต้องเลือก "พืช" ว่าพืชประเภทนั้นเป็นพืชที่มีมูลค่าเพิ่มง่ายเมื่อนำมาปลูกแบบ "อินทรีย์" อย่างเช่น หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน...