Tag: การเกษตรแนวใหม่

เพิ่มศักยภาพงานเกษตร เร่งพัฒนาเยาวชน
949 views

เพิ่มศักยภาพงานเกษตร เร่งพัฒนาเยาวชน

ความรู้ด้านการเกษตร ผู้ที่เชียวชาญจริงๆ กลับกำลังจะถูกลืมเลือน แม้ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมดึง ปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เพื่อปรับแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้แก่เกษตรกร แล้วนั้น แต่ผลที่ได้ก็คงต้องมีการจับตาดูกันต่อไป เพราะชนรุ่นหลังที่หันมาทำเกษตรแนวใหม่ อาจเดินตามผู้รู้ไม่ถูกวิธี ดังนั้นการเพิ่มศักยภาพงานเกษตร การเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อตอบสนองนโยบายกินดีอยู่ดี โดยลดปัจจัยคนแห่เข้ากรุงได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ที่จันทบุรี นายอนันต์...

การแก้ปัญหาดินเค็ม และการปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็ม
1282 views

ไทวังจันทร์ ศูนย์กสิกรรมที่ย้ำความสำเร็จแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

ข่าวบอกว่า นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไทวังจันทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์กสิกรรมสมุนไพรไทวังจันทร์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพในพื้นที่ เนื่องจากก่อนหน้านี้เกษตรกรมีการปลูกเชิงเดี่ยวกันมาเป็นเวลานาน และมีการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลาย กระทั่งดินเสื่อมสภาพ โดยน้อมนำแนวคิดการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ เศรษฐกิจพอเพียง...

ผักปลอดสาร การเกษตรแนวใหม่

เร่งส่งเสริมผักปลอดสารฯ ลำปางหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเร่งส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดสารพิษให้กับเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำปาง หวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ไม่เป็นหนี้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการทำเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ นายสมโภช ตานถม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษบ้านห้วยไม้ราก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง หนึ่งในชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการผลิตพืชผักปลอดสารพิษ เปิดเผยว่า ภายหลังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทางศูนย์ฯ ได้ทำการฝกอบรมเกษตรกรและชาวบ้าน รวมทั้งกลุ่มเยาวชนในพื้นที่...