Tag: การเกษตรปราณีต

ตลาดสินค้า เกษตรอินทรีย์ ในประเทศไทย organic-market
1841 views

แนวทางเกษตรอินทรีย์

แนวคิดพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์คือ การทำการเกษตรแบบองค์รวม ซึ่งแตกต่างอย่างมากจากระบบเกษตรแผนใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิต ต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตเฉพาะพืชที่ปลูก ซึ่งเป็นแนวคิดแบบแยกส่วน เพราะให้ความสนใจเฉพาะแต่ผลผลิตของพืชหลักที่ปลูก โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรการเกษตรหรือนิเวศการเกษตร สำหรับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นการเกษตรแบบองค์รวมจะให้ความสำคัญกับการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด และการฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของฟาร์ม ทั้งนี้เพราะแนวทางเกษตรอินทรีย์อาศัยกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศในการทำ การผลิต จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เกษตรอินทรีย์จึงปฏิเสธการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี เนื่องจากสารเคมีการเกษตรเหล่านี้มีผลกระทบต่อกลไกและกระบวนการของระบบนิเวศ...

การปลูกมะเขือม่วง ในกระถาง
2661 views

อุตสาหกรรม พอเพียง

อาจารย์ยักษ์ ได้รับคำถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคอุตสาหกรรมหลายครั้ง คำถามส่วนใหญ่สะท้อนความคิด ความเชื่อ เจตนาที่ดีของผู้ถามที่พยายามจะนำกรอบคิดของตะวันตกมาทำความเข้าใจ และอธิบาย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกล่าวได้ว่าอาจถูกต้องเพียงครึ่งเดียว และเมื่อผู้ถามได้รู้สึกหรือคิดเอาเองว่า เศรษฐกิจพอเพียง ก็เหมือนกับสิ่ง นั้นสิ่งนี้ ทฤษฎีนั้น ทฤษฎีนี้ ที่ตนเองรู้จัก ก็รู้สึกสบายใจ โล่งใจ อ๋อ...เข้าใจแล้ว...

ปลูกพืชตระกูลถั่ว หลังนา

ปัจจุบันนี้ข้าวมีราคาอยู่ในเกณฑ์สูง ประกอบกับรัฐบาลได้จัดทำโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาทำนาปรังมากขึ้นในช่วงเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2552/53 นี้ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังประมาณ 9.50 ล้านไร่ แยกเป็นในเขตชลประทาน 7.50 ล้านไร่ และนอกเขตชลประทาน 2 ล้านไร่ ซึ่งหลายพื้นที่ได้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะการปลูกข้าวหนึ่งรอบการผลิตต้องใช้น้ำปริมาณมากทำให้น้ำไม่พอเพียงกับความต้องการ เป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่กำลังถูกจับตามอง กระทรวงเกษตรฯ...

น้ำหมักฮอร์โมนไข่
12098 views

ทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองแบบพอเพียง

น้ำหมักชีวภาพชนิดนี้ มีคุณสมบัติที่ยับยั้งเชื้อราได้ด้วย จากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้น้ำหมักชีวภาพมากถึง 115 ชนิดด้วยกัน เพื่อยับยั้งการพัฒนาและการเจริญเติบโตของเชื้อรา Phytophthora palmivora ซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่า โคนเน่าของทุเรียน ลองกอง ส้ม ลำไย มะละกอ และโรคใบร่วงของยางพารา น้ำหมักยับยั้งเชื้อรา...

พ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน บุรีรัมย์

ตำแหน่งเกษตรกรดีเด่น สาขาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตกเป็นของนายผาย สร้อยสระกลาง ซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี “พ่อผาย สร้อยสระกลาง” แห่งบ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบันมีวัย 80 ปี เป็นแบบอย่างการทำเกษตรกรรมผสมผสาน ที่นำเอาประสบการณ์อันยาวนานมาขยายแนวคิดจากผืนไร่นาสู่หมู่บ้าน จากหมู่บ้านสู่องค์กรชุมชนต่างๆ...

การเพาะพันธุ์ การปลูกพริกขี้หนูสวน
14985 views

แนะการปลูกพริกขี้หนูสวนได้ผลดีไร้แมลงรบกวน

เผยประสบการณ์ ในการปลูกพริกขี้หนูสวนให้ได้ผลดีไม่ค่อยมีโรคและไร้แมลงรบกวน โดยคัดลอกจากข้อมูลของคุณ vud จากเว็บเกษตรพอเพียง ท่านได้ให้รายละเอียดมาเพื่อเป็นประโยชน์ในการปลูกพริกขี้หนูสวนหลายอย่าง และหลายท่านคงเคยปลูกพริกขี้หนูสวนกันแล้ว โดยพริกขี้หนูสวนนี้เป็นพริกบ้าน ที่รสชาติเผ็ดร้อนมากมาย แต่ให้กลิ่นหอมมาก และปัญหาในการปลูกนั้น จะพบว่ามีปัญหามากมายทั้งโรคและแมลงทำลายใบ ทำให้มีใบหงิก ใบงอ ไม่ค่อยได้เก็บกินหรือขายเพราะหากใบไม่ดี คุณภาพผลผลิตก็มีไม่มากนั่นเอง การลองปลูกของคุณ vud...