Tag: การพัฒนาการเกษตร

เกษตรกรไทยกับการก้าวสู่ AEC
2362 views

เกษตรไทยกับการก้าวสู่ AEC

อนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC จะเป็นอย่างไรต่อไป จากข้อตกลงของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ที่กำหนดให้ปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องลดภาษีสินค้าเป็นศูนย์ ซึ่งนั่น ย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรของไทยทั้งดีและร้ายแน่นอน ซึ่งอาจก่อให้เกิดทั้งอุปสรรคใหญ่ และโอกาสให้กับประเทศ โดยสินค้าเกษตร ไม่ว่าจะเป็นข้าว...

kasetorganic อย่าลืม ช่วยเหลือ เกษตรกร หลังน้ำลด
605 views

น้ำลดแล้ว อย่าลืมมาตรการฟื้นฟูภาคเกษตร

หลายคนบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการด้านน้ำที่ล้มเหลวของรัฐบาล และศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ผมเองคิดว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่ง หลักๆ ที่ล้มเหลวคือไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน อีกทั้งการประสานงานของหน่วยงานในระบบราชการยังคงล่าช้าเป็นเต่าล้านปีอยู่ จึงทำเต็มที่ไม่ได้ เห็นได้ว่าแม้ว่าจะบอกว่าพัฒนาระบบราชการไปไกลแค่ไหน แต่ผลที่ได้รับก็ยังคงเป็นเต่าล้านปีอยู่เช่นเดิม และในหลายด้าน ก็ไม่ได้รับความร่วมมือทั้งคนราชการเองและประชาชน ยังคงแบ่งแยกสีกันอย่างชัดเจน ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ยังไม่จบสิ้น โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะสั้น ทั้งการแก้ปัญหาในพื้นที่น้ำท่วมขัง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยและผู้ประกอบการ ยังคงได้รับความเดือดร้อนไม่รู้จบ...

การดูแล และ ฟื้นฟู ต้นไม้ หลังน้ำท่วม ให้รอด
932 views

เตรียมฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรโดนน้ำท่วม

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร เร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังน้ำลดทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาว ซึ่งทางด้านนายอภิชาต จงสกุล โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรเป็นวงกว้าง กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร โดยเตรียมแผนการดำเนินงานช่วยเหลือและแนวทางการฟื้นฟูเกษตรกรภายหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว แบ่งเป็นแผนการดำเนินงาน 5 แผน/โครงการ ทั้งระยะสั้นเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันทีภายหลังน้ำลด และระยะยาว ตามแนวทางดังนี้ การฟื้นฟูด้านอาชีพ...

ประโยชน์ยางต้นรัก โชว์ผลงานในเกษตรแฟร์

วิจัยประโยชน์ของยางต้นรัก มก.นำโชว์ในงานเกษตรแฟร์ 2554 นี้ ผลตอบรับดีเยี่ยม โดยนำสินค้าที่มีการลงรักปิดทองมาจำหน่าย เป็นงานศิลปะ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ยางจากต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต้นรัก มารังสรรค์ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรม โดยยางไม้ชนิดนี้ นอกจากจะนำมาใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าแล้ว มันยังมีโทษมหันต์ หากนำไปใช้ในการผลิตเป็นอาวุธได้อีกด้วย ปัจจุบัน ได้เกิดการบุกรุกทำลายป่า ซึ่งทำให้ต้นยางรักในธรรมชาติลดลงไปเป็นจำนวนมาก คณะนักวิจัยที่มี...

แนะวิธีการปรับปรุง บํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืช

คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอย่างยั่งยืน เนื่องจาก ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในการพัฒนาการเกษตรไม่น้อยไปกว่า น้ำ อากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ และ.. อินทรียวัตถุผิวหน้าดินจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ดินมีความเสื่อมโทรมลงตามธรรมชาติอย่างช้า ๆ แต่นับว่าที่ประชากรเพิ่มขึ้น การใช้ทรัพยากรดินมีสูงขึ้น มีการขยายพื้นที่เพาะปลูก ทำให้ความสมดุลย์ของธรรมชาติถูกทำลายไป...

อาสาสมัคร เกษตรกร

นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับ มอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้อาสา สมัครเกษตรมีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในชุมชนได้ รวมทั้งเพื่อให้มีความเข้าใจหลักการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองในการร่วมกันพัฒนาการเกษตรของชุมชนให้มีความ มั่นคงยั่งยืน โดยปัจจุบันทั่วประเทศมีอาสาสมัครเกษตร รวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 คน โดยอาสาสมัครเกษตรเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกหรือสมัครใจเข้าเป็นอาสา...