Tag: การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

ผักสวนครัวรั้วกินได้
26395 views

ผักสวนครัว รั้วกินได้ ตลอดปี

ตัวอย่างโครงการเกษตรพอเพียง การปลูกผักสวนครัว ผักเป็นอาหารประจำวันของมนุษย์ เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุวิตามินที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมีราคาถูก เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์จากข้อมูลวิจัยกล่าวว่า มนุษย์เราควรบริโภคผักวันละประมาณ 200 กรัม เพื่อให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอผลการวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชีย ชี้ให้เห็นว่าประชากรของประเทศไทยโดยเฉพาะสตรีมีครรภ์และพวกเด็กๆ มักขาดแคลนแร่ธาตุวิตามินกันมาก ประกอบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบ ทำให้มีค่าครองชีพสูงขึ้น ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้มีการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีพืชผักเพียงพอแก่การบริโภคในครัวเรือน ทำให้ได้รับสารอาหารครบตามความต้องการของร่างกาย และช่วยลดภาวะค่าครองชีพ...

พ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน บุรีรัมย์

ตำแหน่งเกษตรกรดีเด่น สาขาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ก็ตกเป็นของนายผาย สร้อยสระกลาง ซึ่งเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดี “พ่อผาย สร้อยสระกลาง” แห่งบ้านสระคูณ ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบันมีวัย 80 ปี เป็นแบบอย่างการทำเกษตรกรรมผสมผสาน ที่นำเอาประสบการณ์อันยาวนานมาขยายแนวคิดจากผืนไร่นาสู่หมู่บ้าน จากหมู่บ้านสู่องค์กรชุมชนต่างๆ...

เศรษฐกิจพอเพียง แนวเกษตรทฤษฏีใหม่ ตามแนวพระราชดำรัสของในหลวง
9891 views

เกษตรกรทำสวนแนวทฤษฏีใหม่

ส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรในประเทศไทยนั้น มีเกษตรกรจำนวนมากมายมีที่ดินไม่ถึง 20 ไร่ และผูกติดชีวิตไว้กับฟ้าฝนเพียงอย่างเดียว ทำให้พื้นที่เกษตรเล็กๆ เหล่านั้นจึงไม่อาจผลิตพืชผลเพื่อขายเพียงพอที่จะเลี้ยงปากท้องได้ เกษตรกรบางรายจึงเลิกล้มความตั้งใจที่จะทำการเกษตรไปโดยปริยาย ทำอย่างไรผืนดินจำนวนน้อยนิด อันเป็นต้นทุนเพียงอย่างเดียวของเกษตรกรเหล่านี้ จะสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้เป็นเจ้าของได้อย่าง พอเพียง ขณะเดียวกันก็สามารถป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่ไม่แน่นอนได้ ด้วยเหตุนี้ พระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ทุกข์ร้อนให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ พระราชดำริ...

พรบ.จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้มีการจัดตั้งกอง ทุนสวัสดิการชาวนา โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยกร่างกฎหมายการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวมานำเสนอในรูปแบบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทั้งนี้ ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการชาวนาที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ทำการยกร่างไว้เรียบร้อยแล้วนั้นมีทั้งสิ้น 7 หมวดที่สำคัญ หมวด 1...

ปลูกผักสวนครัวในกระสอบ
35469 views

การทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

โดยปกติแล้วนั้น การทำสวนครัว และสวนเกษตรแบบพอเพียง นั้นก็เพื่อให้ปลอดสารพิษและให้เก็บบริโภคได้ทุกวัน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อมาบริโภค ลดรายจ่ายในครัวเรือน แต่ในเรื่องของ เกษตรพอเพียง นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ครอบครัวคนไทย ทั้งในเมืองหลวงและในชนบท ซึ่งส่วนใหญ่บางครอบครัว ไม่ได้ประกอบอาชีพการเกษตรอย่างจริงจัง แต่มีความต้องการให้สมาชิกครอบครัว ประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ได้มีการบริโภคผักปลอดสารพิษที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และได้โภชนาการอย่างคุ้มค่าที่สุด ทำให้เป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรง...

สวนครัว สมุนไพร การเกษตรพอเพียง
136705 views

เกษตรพอเพียง 1 ไร่

ตัวอย่างของเกษตรพอเพียง ที่มีชื่อว่า พ่อผาย สร้อยสระกลาง ที่สามารถทำเกษตรประณีตเพียงเนื้อที่แค่ 1 ไร่ และได้ผลดี โดยมีหลักการคือ วิจัยให้รู้ทุกเรื่องที่ทำอยู่ใน 1 ไร่ ผสมผสานกิจกรรมการเกษตรเพื่อเลี้ยงตัวเอง ได้ให้ขั้นตอนของการทำเกษตรประณีต เกษตรพอเพียง 1 ไร่ ต้องกำหนดเป้าหมายโดยไม่เอาเงินเป็นที่ตั้ง...

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การเลี้ยงปลาหมอไทย โดย สุทัศน์ รอดคลองตัน
6056 views

เลี้ยงปลาดุกให้เป็นปลาเนื้ออ่อน

ปกติทั่วไปในเรือกสวนไร่นามักจะมีปลาดุกนาให้จับกินอยู่เสมอไม่ขาด ในช่วงก่อนเข้าหน้าแล้ง ปลาจะหนีน้ำหาที่จำศีล หรือจับคู่ และช่วงเข้าหน้าฝนใหม่ๆ ปลาจะออกมาหาที่วางไข่ ส่วนใหญ่นักจับปลาจะได้ปลาเนื้อดีตัวใหญ่ไว้เป็นอาหาร แต่หากเป็นบ่อเลี้ยงในสวนเกษตรพอเพียงนั้น จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลานานาชนิดทั้งปลานิล ทับทิม ปลาช่อน ปลาดุก ทำอาหารในหลากหลายเมนูอร่อยยิ่ง โดยเฉพาะปลาดุกสามารถนำมาทำอาหารได้อร่อยหลายอย่าง เนื้อปลาดุกไม่เหนียวมากโดยเฉพาะปลาดุกนา ปลาดุกด้าน เนื้อจะมีความแน่นมากกว่าปลาดุกอุย แต่หากเป็น...

การปลูกมะละกอฮอลแลนด์
161036 views

การปลูกมะละกอ ฮอลแลนด์ แบบพอเพียง

ก่อนที่จะเริ่มต้น การปลูกมะละกอ เกษตรกรต้องทราบที่มาที่ไปของพืชชนิดนี้กันก่อน ข้อมูลทั่วไปของ มะละกอ มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Carica papyya L. ชื่อวงศ์: CARICACEAE ชื่อสามัญ: Papaya. ชื่อท้องถิ่น: มะก๊วยเต็ด ก๊วยเท็ด ลอกอ ลักษณะโดยทั่วไปของพืชชนิดนี้...

ปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ ในระบบ DRFT

DRFT หรือ Dynamic Root Floating Technique คือระบบการปลูก ผัก ไฮโดรโปนิกส์ โดยที่ระบบนี้เป็นการปลูกพืชแบบให้สารละลายธาตุอาหารพืชและอากาศไหลวนผ่านรากพืชโดยตรง ให้สารอาหารเหล่านี้ในระดับน้ำลึกอย่างต่อเนื่องในถาดปลูกพืชโดยเฉพาะ ระบบ Dynamic Root Floating Technique สามารถดูรายละเอียดการปลูกได้ที่ ผัก...

ต้นแตงไทย และลักษณะใบต้นแตงไทย

แตงไทย ก่อนจะเห็นต้นแตงไทยต้องเตรียมการเพาะกล้าและปลูกให้โตเสียก่อน โดยการนำเอาเมล็ดแตงไทยที่ได้มาห่อหุ้มด้วยผ้าเปียกน้ำผสมน้ำสกัดชีวภาพ เจือจางประมาณ 1 ต่อ 1,000 นาน 2 คืน เมล็ดจะงอกรากคล้ายๆ ถั่วงอก จะเห็นใบอ่อนแตกออกมา หลังจากนั้นให้เตรียมถุงเพาะต้นอ่อน ด้วยการใช้ดินร่วนซุย 1 ปีบ ปุ๋ยหมัก...