Tag: การกำจัดขยะด้วยกำแพงดิน

ป้องกันเชื้อราผักโดย จุลินทรีย์จากกองขยะ
996 views

น้ำชะขยะด้วยกำแพงดิน

การจัดการระบบน้ำชะขยะ ด้วยเทคนิคกำแพงดินประดิษฐ์ ซึ่งปัญหาการจัดการขยะถือเป็นปัญหาสุดคลาสสิกที่ไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดก็จัดการไม่หมด วิธีการแก้ไขมีออกมาหลากหลายแนวทาง ผู้คนต่างก็ตื่นตัวแต่เป็นเพียงแค่การดำเนินการชั่วครั้งคราว เราเคยมีการรณรงค์ห้ามทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูล ลงคูคลอง เคยมีโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เคยมีโครงการขยะรีไซเคิล ฯลฯ แต่นานไปกลับพบว่าเป็นการยากที่จะมีคนใส่ใจเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การจัดเก็บขยะจึงมีความสำคัญ และวิธีหนึ่งที่หลายชุมชน หลายเมืองใหญ่เลือกใช้เป็นวิธีการจัดการขยะคือการ ‘ฝังกลบ’ แน่นอนว่าเป็นวิธีที่ใช้การย่อยสลายเป็นตัวกำจัด...