Tag: กระถินยักษ์ พืชพลังงานทดแทน

ต้นแบบ ไบโอดีเซล ที่พึ่งประชาชนยุคน้ำมันแพง

น้ำมันแพงขึ้นทุกวัน ไม่ว่าจะน้ำมันให้คนกิน หรือน้ำมันให้เครื่องจักรกิน เฮ่อ ยุคน้ำมัน (ปาล์ม) แพงแบบนี้ มีต้นแบบ ไบโอดีเซล จากพระราชดำริสู่ที่พึ่งประชาชนมานำเสนอ ในช่วงที่สังคมสนใจ กับปัญหาน้ำมันปาล์มขาดตลาดจนต้องมีการแก้ไขปัญหาด้วยการเข้ามาจากต่าง ประเทศ เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันขาดแคลนจนทำให้โรงงานผู้ผลิตปาล์มน้ำมันหลายแห่ง ต้องหยุดการผลิตชั่วคราว ทั้งในส่วนของน้ำมันไบโอดีเซล และปาล์มน้ำมันเพื่อการบริโภค จนต้องส่งผลกระทบต่อไปยังประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อนไปด้วย...

พืช พลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงาน - เกษตรฯ กำหนดแผนส่งเสริมพืชพลังงานเป็นรูปธรรม นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นรูปธรรม กับพืชพลังงาน นพ.วรรณรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นพันธสัญญาในความร่วมมือพัฒนาพืชพลังงานทดแทนให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน สนับสนุนข้อมูล...