ข้าวที่ชาวจีนนิยมบริโภค

ข้าว กข 49 เน้นทำข้าวนึ่ง

ในรายละเอียดรวมถึงเนื้อหาในการพิจารณาด้านส่งออกข้าวไทยไปสู่ประเทศอาเซียน หนึ่งในนั้นคือ จีน ยักษ์ใหญ่ของการนำเข้าข้าวจากหลายประเทศ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดประเภทข้าวที่ชาวจีนนิยมบริโภค จะพบว่าในประเทศจีนมักมีการบริโภคข้าวประเภท Oryza Saiva ซึ่งเป็นข้าวที่ปลูกในทวีปเอเซีย และเป็นข้าวส่วนใหญ่ที่มีการค้าขายในตลาดโลก โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม…
กลุ่มแรกเป็น ข้าวอินดิกา Indica Rice ซึ่งมีลักษณะเมล็ดยาวรี ต้นสูง และหลังจากหุงแล้ว เมล็ดข้าวมีความร่วนซุย ไม่เกาะตัวเป็นก้อน ข้าวพันธุ์นี้ค้นพบครั้งแรกในอินเดีย เป็นข้าวที่ปลูกมากในเขตมรสุมของทวีปเอเซีย เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนิเซีย อินเดีย และศรีลังกา รวมทั้งได้มีการนำไปปลูกที่ทวีปอเมริกาด้วย

กลุ่มที่สองคือ ข้าวจาปอนิกา Japonica Rice ซึ่งมีลักษณะเมล็ดป้อมกลมรี ต้นเตี้ย เมื่อหุงแล้วเมล็ดข้าวมักจะจับตัวเป็นก้อน เนื่องจากมีสาร Amylopectin สูง ข้าวพันธุ์นี้มักปลูกในเขตอบอุ่ม เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

Sangyod Maung Phatthalung Rice

ในรูปแบบการบริโภคข้าวของชาวจีนนั้น ในอดีตที่ผ่านมา ข้าวอินดิกา เป็นประเภทข้าวที่ชาวจีนในภาคใต้ส่วนใหญ่นิยมบริโภค ส่วนทางภาคเหนือของประเทศ ข้าวที่มีการบริโภคเป็นหลักคือ ข้าวจาปอนิกา แต่อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของประเทศจีนแล้ว ข้าวจาปอนิกา กำลังได้รับความนิยมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากชาวจีนเห็นว่าเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีกว่า และที่ผ่านมา คุณภาพข้าวของข้าวชนิดนี้ยังได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ส่งออกในหลายประเทศรวมทั้งไทยเอง ก็ควรเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้บริโภคอย่างจีนให้มากขึ้น ด้วยการปรับคุณภาพของข้าว เป็นอันดับแรกสุด


อ้างอิงการบริโภคข้าวของชนชาติจีน จาก บทความข้าวไทย P 84 กรกฎาคม-สิงหาคม 56