ร้อยเอ็ดจัดประเพณีปีใหม่และกาชาด

จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมจัดงาน กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ แล้วในปีนี้ โดยเปิดแถลงการณ์จัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดปี 10 วัน 10 คืน และตั้งเป็นเขตปลอดแอลกอฮอล์ด้วย พร้อมลดการรื่นเริงร่วม และสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้ร้านกาชาดลดภาระลง

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2557 โดยการดำเนินงานของ นายประทีป ฤทธิกุล นายอำเภอธวัชบุรีรักษาการปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายเริงวิทย์ ถนอมแสง จ่าจังหวัด และคณะ
การจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2557 จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557 รวม 10 วัน 10 คืน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดและบริเวณข้างเคียง พิธีเปิดงานในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ เวทีกลาง กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ในงาน ของส่วนราชการประกอบด้วย การแข่งขันตำข้าวซ้อมมือ การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันสาวไหมด้วยมือ การแข่งขันกลองยาว การแข่งขันเป่าโหวด การออกร้านมัจฉากาชาด ของเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP โดย สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด

แถมยังมีการประกวดร้องเพลง ผู้นำท้องถิ่น…สามัคคี ณ เวทีข้างศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และกำหนดให้พื้นที่การจัดงาน เป็นพื้นที่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยการมอบหมายภารกิจให้กับคณะกรรมการจัดงานฯ ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ 3334/2556 เรื่องแต่งตั้งคระกรรมการจัดงานประเพณีปีใหม่และกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2557 คณะกรรมการอำนวยการ มีนายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ ส่วนฝ่ายสิทธิประโยชน์ ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกรรมการ จ่าจังหวัด กรรมการและเลขานุการ

Tomatoes

นายจรุพล วรวิทยกิจ สถิติจังหวัด รายงานการสำรวจการจัดงาน ประเพณีปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2556 ปีที่แล้ว ที่น่าสนใจ คือ ประชาชนร้อยละ 97.2เห็นด้วยกับการกำหนดให้บริเวณพื้นที่การจัดงานฯปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เพื่อช่วยลดการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น,ช่วยลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม มีความปลอดภัย,และบรรยากาศในงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่วุ่นวาย นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะหลายๆ ด้าน ทั้งการลดค่าผ่าประตู ควบคุมดูแลเรื่องความหลากหลายของสินค้าที่จำหน่าย จำนวนร้านเกมส์มีมากเกินไป พื้นที่จัดคอนเสิร์ตแคบ ควรเพิ่มกิจกรรมกลางวันให้มากขึ้น


นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าจะนำข้อมูลกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ต่างๆมาปรับปรุงให้ดีขึ้น การเก็บค่าผ่านประตูจะเก็บหลัง เวลาเลิกงานราชการ ลดกิจกรรมเคาท์ดาวน์และงานรื่นเริงต่างๆ มีการสวดมนต์ข้ามปี ลดกิจกรรมร้านกาชาด โดยทำตามความเหมาะสม

พบกันที่งานประเพณีปีใหม่ไทยและงานกาชาด กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ที่จังหวัดร้อยเอ็ด นะจ๊ะ