เกษตรอินทรีย์ฟอรั่ม พูดคุยแบบพอเพียง

เทคนิคการทำเกษตรแบบต่างๆ => เกษตรทฤษฎีใหม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: ชอบเกษตร ที่ กันยายน 01, 2011, 03:42:29 PM

หัวข้อ: เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ กันยายน 01, 2011, 03:42:29 PM
ทำเกษตรมานาน แต่เวลาจะจำกัดความ เกี่ยวกับ เกษตรทฤษฎีใหม่ เลยตอบแบบไม่ถูกเท่าไหร่ ต้องอธิบายกันยืดยาว วันนี้เลยอยากจะสรุปเสียเลย ตามที่ทฤษฎีของในหลวงได้ดำริไว้ ก็สรุปได้ว่า

เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง แนวทางการเกษตรที่มีหลักในการแก้ไขปัญหาจากการปลูกพืชและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเป็นแนวทางหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรแบบนี้จะเน้นไปในเรื่องการจัดสรรที่ดินที่มีอยู่  ดูเรื่องของ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่แบบเต็มๆ ได้ที่ https://www.kasetorganic.com/การเกษตรทฤษฎีใหม่.html (https://www.kasetorganic.com/การเกษตรทฤษฎีใหม่.html)และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆ ทั้งหมด 4 ส่วน ตามอัตราที่สมดุลและเกื้อกูลกันและกันโดยเน้นถึงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ พออยู่ได้แบบไม่ขัดสน

(http://www.thaigoodview.com/files/u50008/font36.jpg)

แบ่งพื้นที่ ที่มีอยู่ออกเป็น 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 ขุดเป็นสระน้ำ ประมาณ 30%
ส่วนที่ 2 ปลูกข้าว ประมาณ 30%
ส่วนที่ 3 ปลูกพืช ผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น ประมาณ 30%
ส่วนที่ 4 เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ประมาณ 10%
หัวข้อ: Re: เกษตรทฤษฎีใหม่ หมายถึง
เริ่มหัวข้อโดย: ชอบเกษตร ที่ กันยายน 07, 2012, 04:26:43 PM
ศูนย์ศึกษาวิจัยแบบบูรณาการ ทั้งด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 บนเนื้อที่ 625 ไร่ มีภารกิจหลัก คือ เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการทั้งด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร วิจัยนวัตกรรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการจัดการดินปัญหาต่าง ๆ ในแต่ละปีจะมีโครงการวิจัยประมาณ 40 โครงการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กล่าวว่า ศูนย์ฯยังมีงานสาธิตทดสอบการพัฒนาที่ดิน แบ่งเป็นแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พืชปรับปรุงบำรุงดิน พืชปุ๋ยสด พืชสมุนไพร พันธุ์หญ้าแฝก จุดเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดเรียนรู้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง งานผลิตเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อแจกจ่าย งานผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วเพื่อลดภาวะโลกร้อน งานผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนงานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน แบ่งออกเป็น เปิดอบรมค่ายยุวหมอดิน หลักสูตร การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน และอบรมให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในหลักสูตรการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยแต่ละปีจะเปิดอบรม 3 รุ่น ๆ ละประมาณ 100 คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางศูนย์ฯ มีความมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่าง ๆ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองหรือใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้และที่มีในท้องถิ่น หรือในครัวเรือนมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรหรือบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ หรือในแหล่งชุมชน และสิ่งสำคัญที่ฝากกับผู้เข้ารับการอบรมทุกรุ่นก็คือ เมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินไปแล้ว ขอให้นำองค์ความรู้นี้ไปขยายผลในชุมชนอย่างกว้างขวางต่อไป

เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งที่นี่นอกจากเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้งให้บริการปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. กล้าพันธุ์หญ้าแฝก หรือแนะนำข้อมูลทางวิชาการด้านดิน

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลัก สูตรการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน โทร.0-4424-9962-4 หรือสายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน 1760 ต่อสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

http://www.dailynews.co.th/agriculture/153095