ส่งหัวข้อ "เร่งพัฒนาคุณภาพข้าวไทย สู้ตลาดโลก" ถึงเพื่อน