ส่งหัวข้อ "งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 3-6 มิ.ย. 54 นี้" ถึงเพื่อน