ส่งหัวข้อ "แนวคิดรักอินทรีย์ รักษ์โลก ของ ก.พาณิชย์" ถึงเพื่อน