ส่งหัวข้อ "อบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการทำเกษตร" ถึงเพื่อน