ส่งหัวข้อ "ราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561" ถึงเพื่อน