ส่งหัวข้อ "เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 1" ถึงเพื่อน