เชิญเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเพื่อสิทธิประโยชน์

  • 0 replies
  • 3982 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
จังหวัดกระบี่ นายไพศาล โรจน์สราญรมย์ เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน รวมถึงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลใหม่ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อจัดทำข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง และเป็นข้อมูลเอกภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบาย การจัดการด้านการผลิตการตลาด การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมาย และเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินโครงการหรือมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญอีกประการหนึ่งสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่าง ๆ จากภาครัฐ เช่น กรณีการขอรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

เกษตรจังหวัดกระบี่เปิดเผยอีกว่าการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนได้มาขึ้นทะเบียน และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางการเกษตรและข้อมูลอื่นๆ ให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันด้วย โดยขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตามสถานที่ที่เป็นภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน หรือสถานที่ที่ประกอบการเกษตรก็ได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียนที่ใดที่หนึ่งเพียงที่เดียว โดยในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะจำแนกเกษตรกรเป็น ๒ ประเภท ตามลักษณะการประกอบการเกษตร คือ ส่วนบุคคล และนิติบุคคล ซึ่งหลักฐานที่ต้องใช้ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรส่วนบุคคล คือ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านของผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร และหลักฐานการถือครองที่ดิน สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประเภทนิติบุคคลหลักฐานที่ต้องใช้ คือ บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้แทนนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจให้เป็นผู้แทนนิติบุคคล และหลักฐานการถือครองที่ดิน จึงขอเชิญพี่น้องเกษตรกรทั้งที่ประกอบการเกษตรส่วนบุคคลและนิติบุคคล ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่นัดหมาย ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล