หนี้ท่วมเกษตรกร ชาวนาเหลือที่ทำกินแค่ 20%

  • 0 replies
  • 1990 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจสถานภาพเกษตรกรไทย และนโยบายภาคเกษตรที่เกษตรกรต้องการจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจำนวน 1,182 ตัวอย่างทั่วประเทศว่า สถานภาพการเป็นหนี้ของเกษตรในปัจจุบัน มีกลุ่มตัวอย่าง 87.6 % ที่เป็นหนี้ โดย 43.9% ระบุว่าเป็นหนี้จากการใช้จ่าย 28.7% จากด้านต้นทุนการประกอบการเกษตร และ 20.1% จากการซื้อทรัพย์สิน โดยแบ่งเป็นหนี้ในระบบ 34.7% หนี้นอกระบบ 34.7% และเป็นหนี้ทั้งในและนอกระบบ 30.6%

เกษตรกรส่วนใหญ่ 29.6 % ระบุว่ามีจำนวนหนี้สินมากกว่า 1 แสนบาทขึ้นไป ด้านรายได้ กลุ่มตัวอย่าง 56.9 % มีรายได้อยู่ที่ 1-2 หมื่นบาท ส่วนความสามารถชำระหนี้ในระบบกลุ่มตัวอย่าง 82.2% ระบุว่า ชำระหนี้ได้ แต่ 52.8 % ไม่สามารถชำระหนี้นอกระบบได้

“สถานภาพปัจจุบันของเกษตรกร พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยการทำการเกษตร แม้พืชผลจะมีราคาดีขึ้น แต่มีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น รวมทั้งค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้เมื่อเปรียบเทียบรายรับ รายจ่ายแล้ว เกษตรกรยังมีรายได้ที่ลดลง ที่สำคัญการทำการเกษตรทำให้เกษตรกรต้องเป็นหนี้เพราะต้องกู้ยืมเพื่อมีทุนในการทำการเกษตร”

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า ทรรศนะต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้คะแนนรัฐบาล 7 คะแนนจากเต็ม 10 ส่วนการแก้ปัญหาต้องให้รัฐบาลใหม่เข้ามาช่วยเหลือ ด้านต้นทุนการผลิต การชลประทาน และราคาสินค้าเกษตร ขณะที่ทรรศนะต่อการเลือกตั้งในปัจจุบัน 87.1% เน้นเลือกจากนโยบายของพรรคเป็นหลัก 76.3% เน้นเลือกจากพรรคที่ต้องการให้หัวหน้าพรรคเป็นนายกรัฐมนตรี และ 57% เลือกตัวบุคคล

นายวิเชียร พวงลำเจียก อุปนายกสมาคมชาวนา กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ทำนาเป็นของชาวนาจริง ๆ เหลือเพียง 20% ที่เหลือเป็นพื้นที่เช่า และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของบริษัท รวมถึงเริ่มมีนอมินีเข้ามาทำนาแล้ว และเชื่อว่าในอนาคตจะมีต่างชาติเข้ามาทำนาที่เมืองไทยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงอยากให้รัฐบาลใหม่ดูแลเกษตรกรชาวนาอย่างจริงจังโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง และระบบชลประทาน

นายสมพร อิศวิลานนท์ นักวิชาการอาวุโสและผู้ประสานงานโครงการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผยในการเสวนา ทางรอดของข้าวไทยในอาเซียนและอาเซียนบวก 3 ว่า ต้องการให้รัฐบาลใหม่มีนโยบายส่งเสริมข้าวให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นพืชการเมืองในการหาเสียงเหมือนที่ผ่านมา เพราะช่วง 10 ปีที่ผ่านมานโยบายมีความล้มเหลว โดยพบว่ามีการมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ แต่ไม่มีแผนลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพ