เรียนรู้ฯ ฟาร์มต้นแบบ เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน

  • 0 replies
  • 6195 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรรายย่อยหลายรายประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ผสมผสานร่วมกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ อาทิ นาข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ลดการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอก และลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันแปรด้านการตลาด อีกทั้งให้เกิดต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้กับเกษตรกรในปีนี้ (2555) กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อยขึ้น พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯเพื่อเป็นต้นแบบในฟาร์มเกษตรกรที่มีศักยภาพจำนวน 450 ฟาร์ม เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มตนเองได้ พร้อมทั้งพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน 144 กลุ่ม 30 ชมรม และ 4 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ ไก่งวง ไก่พื้นเมือง และเป็ดเทศ ให้สามารถยกระดับประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ เป็นช่องทางเสริมรายได้ เพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งแบบผสมผสานตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง