อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต

  • 1 replies
  • 6039 views

0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
เกษตรโคราช จัดอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.55 ที่โรงแรมศรีพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างทีมงานและวิทยากรระดับอำเภอ โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับ อำเภอ/ตำบล เพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่แกนนำเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)และเกษตรกรทั่วไป

การ ฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้น ทุนการผลิตของเกษตรกรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร และปรับกระบวนทัศน์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงบำรุงดินให้เกิดความ อุดมสมบูรณ์ มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช และสามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม.และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

จากมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยรัฐบาลจะชดเชยราคาปุ๋ยเคมี พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีตามศักยภาพของชุดดิน และผลการวิเคราะห์ดินที่เป็นปัจจุบัน และหากเกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยตามหลักวิชาการดังกล่าว แล้ว จะสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้ประมาณร้อยละ 20 ของต้นทุนปุ๋ยทั้งหมด โดยมีเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปี 2553/2554  3 พืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง

สำหรับการอบรม มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ การดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร , การปรับกระบวนทัศน์ และแนวคิดการลดต้นทุนการผลิตพืช , การใช้ปุ๋ย , เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารพืช

ที่มา http://province.prd.go.th/nakhonratchasima/index.php?option=com_content&view=article&id=397&catid=7