เสริมระบบตรวจราชการ หวังเป็นกลไกขับเคลื่อนงานสำคัญ

  • 0 replies
  • 2447 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
เกษตรฯเสริมระบบตรวจราชการ หวังเป็นกลไกขับเคลื่อนงานสำคัญ เล็งตามประกบติด 11 โครงการใหญ่

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญต่อระบบการตรวจราชการเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถช่วยในการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมทั้งยังเป็นกลไกผลักดันให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ เกิดประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรและสนับสนุนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

 สำหรับในปี 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแผนการตรวจราชการ จำนวน 11 โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มโครงการ ได้แก่ 1.กลุ่มโครงการบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล 5 โครงการ คือ โครงการกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง โครงการความปลอดภัยด้านอาหาร โครงการอาหารปลอดภัย (ด้านพืช) โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน และการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่บัญชีต้นทุนอาชีพ

 2.กลุ่มโครงการบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 โครงการ คือ โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 3.กลุ่มโครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ และ 4.กลุ่มโครงการอื่นๆ 3 โครงการ คือ โครงการลดภาระหนี้เกษตรกรรายย่อยและยากจนผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี(ศูนย์ข้าวชุมชน) และโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร

 นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ยังจัดการสัมมนาเรื่อง”การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร และแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการนำเสนอผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ 11 โครงการ และผลการตรวจราชการโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของผู้ตรวจราชการกระทรวง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น