รับสมัครปราชญ์ด้านเกษตร

  • 0 replies
  • 1969 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
รับสมัครปราชญ์ด้านเกษตร
« เมื่อ: กันยายน 28, 2011, 09:38:57 AM »
นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรแผ่นดิน ให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม

โดยที่คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้กำหนดระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวอีกว่า จังหวัดแพร่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำแนก 4 สาขา ประกอบด้วย

1. สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย
2. สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
3. สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น
4. สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

โดยทุกสาขาพิจารณาจากคุณลักษณะส่วนบุคคล ผลงานที่สร้างคุณประโยชน์ การขยายผลงาน ผู้ที่สมัครจะต้อง มีสัญชาติไทย ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และผลงานที่เกี่ยวกับด้านการเกษตร อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้มีประวัติและวิถีชีวิตที่มีคุณธรรม มีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล เป็นแบบอย่างด้านการประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักศาสนาและครรลองแห่งวัฒนธรรมไทย เป็นผู้มีจิตใจและการประพฤติที่แสดงถึงการอุทิศตน เวลา ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ต่อเกษตรกร แวดวงการเกษตรในชุมชน หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังกล่าว สมัครขอรับและยื่นแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเสนอเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินในสาขาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่บุคคลผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรอิสระหน่วยงานอื่นของรัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน สามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีผลงานโดดเด่น

โดยให้จัดทำแบบบันทึกข้อมูลบุคคลเสนอเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาต่าง ๆ และจัดส่งข้อมูลให้กับคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร ในท้องที่ที่บุคคลผู้นั้นมีภูมิลำเนาอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ (ชั้น 2) โทรศัพท์หมายเลข 0-5452-1043 ในวัน และเวลาราชการ