โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานในชนบท ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

  • 0 replies
  • 1952 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.) และ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ร่วมมือกันจัด “โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานในชนบท ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” โดยใช้เทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. ถ่ายทอดความรู้แบบบูรณาการสู่ชาวชนบท ยกระดับมาตรฐานที่อยู่อาศัย และคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในท้องถิ่น.... ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการพัฒนาและบูรณาการความรู้ด้านบล็อกประสาน วว. โดยจะร่วมกันถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสานให้แก่ชาวชนบทที่อยู่ห่างไกล ให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนในท้องถิ่น ไม่เกิดการอพยพถิ่นฐานตลอด
จนเป็นการสร้างความเจริญในท้องถิ่น....สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนิน โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยใช้กลไกวิทยาลัยและเทคโนโลยีในสังกัด (สอศ.) เป็นฐานการฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความพร้อมในองค์ความรู้ ความทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และใน ปีที่ผ่านมาได้สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่แล้ว 3,690  ราย  และในปีนี้จะเร่งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่อีก 7,380 ราย ใช้งบประมาณกว่า 33 ล้านบาท โดยการขับเคลื่อนเกษตรกรรุ่นใหม่นอกจาก จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ของเกษตรกร ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการติดตามผลและพัฒนาต่อเนื่องเมื่อเกษตรกรเข้าสู่ที่ดิน เพื่อให้เข้าสู่อาชีพได้จริง.... โครงการชลประทานเพชรบุรี ประสบผลสำเร็จในการประดิษฐ์ยานบังคับวิทยุเพื่อถ่ายภาพทางอากาศ หรือ “เพชรเวหา” ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานชลประทานได้อย่างน่าพอใจทำให้ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ดีเด่น จากกรมชลประทาน.... ทั้งนี้ยานบังคับวิทยุเพื่อถ่ายภาพทางอากาศดังกล่าว ได้นำมาใช้ในงานชลประทาน เช่น การถ่ายภาพทางอากาศเพื่อนำมาจัดทำแผนที่ในการออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ หรือเพื่อนำมาใช้ในการติดตามและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับน้ำ ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย ตลอดจนนำมาใช้ในการติดตามการบริหารจัดการน้ำ การจัดสรรน้ำ การกำหนดพื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งยังนำมาใช้ในการสำรวจพื้นที่ที่มีปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดิน.