พบเกษตรกร 86% ปรับระบบผลิต-ลดต้นทุน ได้ผล

  • 0 replies
  • 2258 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ที่มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ทั้งด้าน พืช ประมง ปศุสัตว์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยการให้ความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต และการออกใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในรายที่ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในปี 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรไปแล้ว 120,000 ราย ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร 2,465 ราย

จาก การติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ — 6 มีนาคม 2554 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 86 ได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการเกษตร เช่น การทำปุ๋ยหมัก การใช้สารสกัดธรรมชาติในการป้องกันและกำจัดแมลง ซึ่งเกษตรกรเหล่านี้ยังอยู่ในระยะปรับเปลี่ยน โดยเกษตรกรที่หันมาผลิตพืชแบบอินทรีย์สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 18 ส่วนเกษตรกรที่สามารถผลิตแบบอินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ มีผลตอบแทนสูงกว่า ข้าวทั่วไป

สำหรับเหตุผล หลักที่เกษตรกรเปลี่ยนระบบการผลิตจากเคมีเป็นอินทรีย์ เพราะคิดว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมี รองลงมาคือเรื่องของสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคและราคาที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ปฏิบัติตาม เนื่องจากคิดว่าการใช้สารเคมีมีความสะดวกมากกว่าการใช้สารอินทรีย์และขาด แหล่งตลาดที่แน่นอน ดังนั้น การรณรงค์ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมผู้ผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯ จะต้องดำเนินการต่อไป