84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาฯเขาหินซ้อน

  • 0 replies
  • 1840 views

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

*

ชอบเกษตร

  • ผักสวนครัวรั้วกินได้
  • *****
  • 10,890
  • +0/-0
    • เกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง
เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อประชาชนประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน กปร.ได้ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา, สำนักราชเลขาธิการ และสำนักงบประมาณ ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่อ “84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ และพระอัจฉริยภาพ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสศึกษา หาความรู้ และน้อมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ กปร. เปิดเผยว่า การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศ ร่วมชื่นชมผลสำเร็จจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนิทรรศการจะจัดขึ้นจำนวน 11 ครั้ง ใน 11 แห่ง ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน และกรุงเทพมหานคร โดยครั้งที่ 7 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 12 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานให้กับประชาชนคนไทยได้มีแหล่งศึกษาเรียนรู้จากพื้นที่จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

“เป้าหมายหลักในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติทั้ง 11 ครั้ง ในทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน ข้าราชการ ได้รับทราบ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการเรียนรู้ ประสบการณ์ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติต่อไป” นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ กล่าว

โดยภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการทรงงาน ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ มีห้องฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในระบบ 4D Theater และการสร้างฉากจำลองบรรยากาศพื้นที่ของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนิทรรศการที่แสดงถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงผลงานที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติได้จริงและยั่งยืน จาก “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งนี้

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายรายการ ทั้งด้านวิชาการ และการบันเทิง อาทิ หลักสูตรฝึกอบรมวิชาบัญชีฟาร์มสำหรับเกษตรกรในหมู่บ้านรอบศูนย์ การทำดอกมะลิ การขยายผลด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนการให้ความรู้ในการดำรงชีวิต และผลสำเร็จจากการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมรับฟังจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนยิ่งขึ้น   

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรับการจัดตั้งขึ้นสืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเปิดศาลพระบวรราชานุสาวรีย์ของ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มีราษฎร 7 ราย น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณหมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน จำนวน 264 ไร่ เพื่อให้สร้างพระตำหนัก

แต่เนื่องด้วยพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื้อดินเป็นทราย มีการชะล้างพังทลายของดินสูง และมีการปลูกพืชเพียงมันสำปะหลังชนิดเดียวและติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่มีการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ผลผลิตที่ได้ก็ต่ำ พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำรัส ความว่า “…ถ้าหากไม่สร้างตำหนัก แต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มทำในที่นั้น ...”

จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้สนองในการบริหารจัดการตามแนวทาง ที่ทรงมุ่งหวังที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเอนกประสงค์ของผู้คนในทุกด้าน โดยให้ศูนย์ฯ ทำหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” และเป็นศูนย์รวมการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ  คือ เป็นทั้งศูนย์สรรพวิทยาการ และการพักผ่อนหย่อนใจในคราวเดียวกัน โดยมีสำนักงาน กปร. ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่ง เพื่อการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ จวบจนทุกวันนี้.

ที่มา เดลินิวส์