เกษตรอินทรีย์ Direct to Website

https://web.facebook.com/WisdomKingFan/photos/a.141726559253214/1968077876618064/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAOXdXXAQil5d-1Nv_UJeHO58mXTB01AGndkNQPcvo2CR5G_61HEH1jbOb11t1z8ujfPaoVHLVpyuBmI2vyafJ_xdeYJWl_ajf6QbSuyGizD659R1lpMNIJjuS5AFsI4VeWPju0D749SU8he8tpzQOMY7PRkTyiL4Jj4yGOUjjJvmt5oEaMAH8CnzS8KqF9KhnzhdLMz3O90O7ejSYWAhc9RFE&__tn__=-R


ขณะนี้คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ภายนอก
เพราะเราคือเกษตรกร อาชีพเราอยู่คู่กับประเทศไทยมานับแต่เริ่มก่อตั้งประเทศแล้ว เป็นวิถีที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติที่สุด ดังนั้นแล้ว เราจะไม่เบียดเบียนธรรมชาติ พยายามใช้องค์ความรู้ที่มี เรียนรู้ ศึกษา และปฏิบัติ เพื่อรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ไปพร้อมกับการสร้างและพัฒนาการเกษตรที่ก้าวไกลเพื่อให้พันธุ์พืชยังคงอยู่ให้เหมือนในอดีต และพัฒนาให้อยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมหลัก


Please Click

https://web.facebook.com/WisdomKingFan/photos/a.141726559253214/1968077876618064/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAOXdXXAQil5d-1Nv_UJeHO58mXTB01AGndkNQPcvo2CR5G_61HEH1jbOb11t1z8ujfPaoVHLVpyuBmI2vyafJ_xdeYJWl_ajf6QbSuyGizD659R1lpMNIJjuS5AFsI4VeWPju0D749SU8he8tpzQOMY7PRkTyiL4Jj4yGOUjjJvmt5oEaMAH8CnzS8KqF9KhnzhdLMz3O90O7ejSYWAhc9RFE&__tn__=-R


Copyright (©) เกษตรอินทรีย์ | เกษตรพอเพียง | ผักสวนครัวรั้วกินได้ | การปลูกผักสวนครัว