เกษตรอินทรีย์

รวมข้อมูลของ การทำเกษตรอินทรีย์ กับประโยชน์ของการเกษตรรูปแบบใหม่ที่กำลังแพร่หลาย พบกับการปลูกและการคัดเลือกสายพันธ์ที่ดีของในการทำการเกษตรรูปแบบนี้ได้ที่นี่ ที่เดียว

น้ำมะพร้าวหมัก ตัวช่วย น้ำยางพาราจับตัว ดีกว่า
12339 views

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวช่วยน้ำยางพาราจับตัวเร็ว

น้ำมะพร้าวหมัก ตัวช่วยอย่างดีให้น้ำยางพาราจับตัวดีกว่า โดยศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สวทช. เปิดเผยว่า นักเรียนโครงการเจเอสทีพีได้ค้นพบว่า น้ำมะพร้าวหมัก มีประสิทธิภาพช่วยน้ำยางพาราจับตัวเร็วกว่าการใช้กรดน้ำส้มถึง 8 เท่า ได้แผ่นยางพาราดิบที่มีคุณภาพดี เหมาะแก่อุตสาหกรรมยางพาราในครัวเรือน เสนอเป็นทางเลือกใหม่ใช้สารจากธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม โดย น.ส.ศรีสุดา โรจน์เสถียร...

สัมผัสโครงการ เกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย
5958 views

โครงการเกษตรอินทรีย์ ที่ สุโขทัย

สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเกษตร กับโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย ถอนกล้า ดำนา ขี่ควาย ชมโรงสี และอีกหลายกิจกรรมดีๆ ที่ทางโครงการเกษตรอินทรีย์ สนามบินสุโขทัย มีไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการเรียนรู้และสัมผัสกับวิถีชีวิตที่พอเพียง สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับสนามบินสุโขทัย เมื่อเราเดินทางมาถึง สิ่งแรกที่เค้าจะให้เราทำคือการเปลี่ยนชุดเป็นชาวนาเต็มขั้น โดยให้ใส่เสื้อกางเกงแบบม่อฮ่อม พร้อมกับใส่รองเท้าบู๊ทยาวสีส้ม เพื่อให้เข้ากับกิจกรรมและบรรยากาศของสถานที่...

ป้องกันเชื้อราผักโดย จุลินทรีย์จากกองขยะ
1472 views

จุลินทรีย์จากกองขยะ ป้องกันเชื้อราพืช ผัก

เชื้อราก่อโรคในพืชผักหลากหลายชนิดทำให้ผลผลิตเสียหาย ทำให้เกษตรกรต้องไปซื้อสารเคมีมาใช้ในการทำลายเชื้อราชนิดต่างๆ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งสารเคมียังตกค้างในพืชผักและผลผลิตต่างๆ ที่ออกสู่ตลาด ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบและตัวผู้ใช้สารเคมีเหล่านั้น อีกทั้งมีผลต่อเนื่องไปยังชั่วลูกหลาน ผลดีของการใช้สารเคมีก็แค่ช่วยเร่งให้ผลผลิตดีในระยะเร็ว แต่ผลเสียกลับค่อยๆ ส่งผลกระทบตามมาในวงกว้างและยาวนาน นักวิจัยมีแนวความคิดที่จะหาจุลินทรีย์และสารชีวภาพ ซึ่งสามารถออกฤทธิ์ไม่ให้เชื้อราอันก่อให้เกิดโรคพืชเจริญเติบโตได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้ทดแทนกัน ซึ่ง ผศ.ประสาท โพธิ์นิ่มแดง อาจารย์ ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์...

การปลูกชา เกษตรอินทรีย์ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
1127 views

ชาเกษตรอินทรีย์์ ศูนย์ภูฟ้า

โครงการ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งมีความเป็นมา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตร บ่อเกลือสินเธาว์ ณ บ้านบ่อหลวง อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทรงเห็นสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่มีความด้อยโอกาสทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีพระราชดำริให้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ...

นาข้าวอินทรีย์ การปลูกข้าวออแกนิค เกษตรอินทรีย์ เกษตรออแกนิค
2597 views

หลักการของการทำ เกษตรอินทรีย์

ขึ้นชื่อว่า เกษตรอินทรีย์ มีหลายฝ่ายที่พยายามสรุปหลักการทำเกษตรอินทรีย์ แต่หลักการเกษตรอินทรีย์ที่ยอมรับกันทั่วไปคือ หลักการที่กำหนดโดยสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Organic Agriculture Movements – IFOAM) โดยสหพันธ์ฯ ได้ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเกษตรอินทรีย์โดยตรงจากทั่วโลก ร่างหลักการเกษตรอินทรีย์นี้ได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหพันธ์ฯ เมื่อปลายปี พ.ศ. 2548 และที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติรับรองหลักการเกษตรอินทรีย์ดังกล่าว...

รีสอร์ทเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Eco-Social
5158 views

แนวทางการพัฒนา เกษตรอินทรีย์ ของไทย

ในการพัฒนาประเทศไทยในหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก และเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ (GDP) สำหรับทางด้านการเกษตรก็เช่นเดียวกัน โดยรัฐบาลได้มุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิตที่ต้องอาศัยสารเคมี จึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค การทำการเกษตรอินทรีย์ ถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว ที่จะก่อให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่การดำเนินการในขณะนี้ยังมีอุปสรรคและข้อจำกัด และจะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรนั้น ต้องมีการศึกษาในเรื่อง เกษตรอินทรีย์ นี้อย่างจริงจัง โดยสำงานนักคณะกรรมการวิขัยแห่งชาติ...

ปลูกบีทรูทในกระถาง
7917 views

ปลูกผักสวนครัว ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ แบบเกษตรอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ หรือ ชื่อทางการว่า Organic Fertilizer ก็คือปุ๋ยที่ได้จากอินทรีย์สารซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการ โดยมุ่งหวังจะใช้เป็นประโยชน์ต่อพืช การผลิต ปุ๋ย อินทรีย์ ก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางชีวภาพของปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสียก่อน โดยธุรกิจขายปุ๋ยมีวัตถุหลายประเภทที่สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อนำปุ๋ยที่ได้ไปทำการ เกษตรอินทรีย์ ต่อไปได้ โดยทั่วไปแล้วการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ก็เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับ...

เปลือกลำใย ไล่ยุง และแมลงรบกวน ผลงานจากนักศึกษาแม้โจ้
5862 views

การควบคุมแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย์ Organic

ก่อนอื่นต้องมาดูหลักการควบคุมแมลงศัตรูพืชผักโดยใช้สารสกัดจากพืชในธรรมชาติเสียก่อน โดยจำเป็นต้องรู้จักเกี่ยวกับสารเคมีในธรรมชาติว่า มีผลดีผลเสียอย่างไร แล้วนำมาปรับปรุงใช้ร่วมกันโดยไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อร่างกายและผลผลิตด้านการเกษตร สารเคมีในธรรมชาติส่วนใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรออแกนิค หรือเกษตรอินทรีย์ มีดังนี้ นิโคติน (Nicotine) เป็นสารเคมีธรรมชาติที่พบในใบยาสูบใช้ป้องกันกำจัดแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ย มวน ฯลฯ และใช้เป็นยารมกำจำแมลงในเรือนเพาะชำ ทีโนน (Rotenone)...

เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์
2966 views

เทคโนโลยีพัฒนา เกษตรอินทรีย์

ระดมกึ๋นพัฒนาเกษตรอินทรีย์กษ. จับมือออสเตรเลียแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านเกษตรอินทรีย์ไทย-ออสเตรเลีย" ว่าปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละปีมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 10-15% ซึ่งปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ เล็งเห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์...

ตามล่าหาพื้นที่ปลูกพืชออร์แกนิค กลางป่าคอนกรีต Annelies Kuiper organic
2688 views

Organic Standards มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เกษตรอินทรีย์ เป็น ระบบการผลิตที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายของ ทางชีวภาพโดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติและหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ หลีกเลี่ยงการตัดต่อทางพันธุกรรมและการสร้างมลพิษในสภาพแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการใช้อินทรียวัตถุ การพึ่งพาตนเอง เพื่อให้ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้างปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ บริโภคและไม่ทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ถือเป็นมาตรฐานที่ได้รับความเชื่อถือจากผู้ซื้อและผู้บริโภคอย่างมาก โดยมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในปัจจุบันมีทั้งมาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Organic...