การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด

รับลงโฆษณาสินค้า สร้าง Backlink ด้วย Guest Post รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ ใครอยากลงประกาศขายสินค้า หรือโพสประกาศฟรี โปรดติดต่อที่ ติดต่อเรา กฏข้อห้ามเล็กน้อย ไม่อนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับ สถาบัน การเมือง หมิ่นประมาท การพนันและผิดกฏหมาย เนื้อหาเกี่ยวกับเพศ เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ไม่รับลงทุกกรณี

กระถินยักษ์ พืชพลังงานทดแทน

1 โพสต์
1 ผู้ใช้
0 Likes
118 เข้าชม
ทำเกษตร
(@admin)
กระทู้: 119
สมาชิก Admin
หัวข้อเริ่มต้น
 

กระทรวงพลังงาน - เกษตรฯ กำหนดแผนส่งเสริมพืชพลังงานเป็นรูปธรรม นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประกอบกับนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบวกกับสหกรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นรูปธรรม กับ พืชพลังงาน

นพ.วรรณรัตน์ กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นพันธสัญญาในความร่วมมือพัฒนาพืชพลังงานทดแทนให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน สนับสนุนข้อมูล ตลอดจนการวิจัยรวมไปถึงพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ โดยตั้งเป้าหมายจากข้อตกลงดังกล่าว เช่น ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพได้กำหนดเป้าหมายใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซล 600,000 ตันต่อปี ภายในปี 2554 ร่วมด้วยเพิ่มเป็น 1.1 ล้านตันในปี 2565 ขณะที่การผลิตเอทานอลจะมีการส่งเสริมให้ใช้มันสำปะหลัง 1.5 ล้านตันในปี 2554 รวมไปถึงเพิ่มเป็น 9 ล้านตันในปี 2565 โดยกระทรวงเกษตรฯ จะร่วมส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชพลังงานให้ได้ตามเป้าหมายดังกล่าว

นอกจากนี้ จะเร่งรัดการพัฒนาพลังงานทดแทนอื่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีการตั้งเป้าว่าจะส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นอกเขตสายส่ง ผลิตไฟฟ้าอีก 2,000 กิโลวัตต์ภายในปี 2565 พลังงานลม ส่งเสริมให้ได้อีก 800 เมกะวัตต์ในปี 2565 พลังงานน้ำ กำหนดเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำจากท้ายเขื่อนหมายรวมไปถึงอาคารชลประทาน 140 เมกะวัตต์ในปี 2565 ขณะที่พลังงานชีวมวลจะมีการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานดังกล่าวอีก 3,700 เมกะวัตต์. โดยสำนักข่าวไทย

กระถินยักษ์ พืชพลังงานทดแทน

กระถินยักษ์ พืชพลังงาน เชื้อเพลิงร่วมป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี มุ่งให้ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนเป็นหลักของประเทศแทนการนำเข้าน้ำมัน โดยวางเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานในปี 2565 ซึ่งพลังงานทดแทนที่มีการส่งเสริมให้มีการนำมาใช้สูงสุดคือ พลังงานชีวมวล จำนวน 3,700 เมกะวัตต์ หนึ่งในพลังงานชีวมวลที่น่าสนใจหมายความ นำไม้โตเร็วมาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล

สำนักงานนโยบายบวกกับแผนพลังงาน (สนพ.) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดทำโครงการ “ศึกษาความเป็นไปได้การปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานชีวมวล” เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับผลิตไฟฟ้าแล้วก็ทำความร้อน และเพื่อส่งเสริมการขยายพื้นที่ป่าโตเร็วเพื่อนำมาใช้เป็นพลังงาน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น จากการศึกษาพบว่า กระถินยักษ์ กระถินเทพา และก็ยูคาลิปตัส เป็นพันธุ์ไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็วแล้วก็ปลูกง่าย

วีรชัย อาจหาญ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวล อาจารย์คณะวิศวกรรมเกษตร มทส. เล่าให้ฟังว่า มหาวิทยาลัยได้ทำโครงการวิจัยการปลูกกระถินยักษ์เพื่อเป็นพลังงานชีวมวลว่า ตั้งแต่ปี 2547 จนนับถึงปัจจุบันกระถินยักษ์ที่ปลูกในพื้นที่นำร่อง โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ บวกกับเมล็ดพันธุ์ รวมถึงองค์ความรู้จาก มทส. ได้แก่

  1. โครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 จ.ลพบุรี ในพื้นที่ปลูกประมาณ 500 ไร่ ภายใต้ความดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ
  2. โรงไฟฟ้าด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ประมาณ 2,000 ไร่
  3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา จำนวน 300 ไร่

สามารถนำมาใช้เพื่อป้อนโรงไฟฟ้าได้แล้ว โดย กระถินยักษ์สามารถใช้ในโรงไฟฟ้าด่านช้าง ที่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ ใช้เชื้อเพลิงจากกระถินยักษ์ที่ปลูกในพื้นที่ 5,000 ตัน โดย สัดส่วนของจำนวนเชื้อเพลิงดังกล่าวผลิตไฟฟ้าได้ 0.7 เมกะวัตต์

ขณะที่ในพื้นที่สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อ เป็นพลังงานทดแทน ในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งของวัดพระบาทน้ำพุ ที่กำลังรอโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 1 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโครงการต้นแบบบ้านพักผู้ป่วยในระยะสุดท้าย

รวมทั้งพื้นที่ปลูกกระถินยักษ์ของมหาวิทยาลัยสามารถที่จะป้อนให้โรงไฟฟ้า ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกไม้โตเร็วในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 ประมาณ 500 ไร่ ร่วมกับพื้นที่ ของเกษตรกรบริเวณใกล้เคียงจำนวน 500 ไร่ ทั้งนี้มีเป้าหมายปลูกไม้โตเร็วให้ได้ 4,000 ไร่ ซึ่ง มทส. ได้สนับสนุนเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ โดยมีการสร้างแปลงเพาะในโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ 2 มีกำลังการผลิต 200,000 กล้าต่อเดือน สำหรับไม้โตเร็วเหล่านี้จะนำไปป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1.5 เมกะวัตต์ เพื่อใช้เป็นพลังงานร่วม เป้าหมายเพื่อการผลิตพลังงานชีวมวลของภาครัฐ

ทั้งนี้มีการปลูกไม้โตเร็วในโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกไม้โตเร็ว เพื่อเป็นพลังงานชีวมวลแล้วเกือบ 8,000 ไร่ ร่วมด้วยมีการแจกจ่ายกล้าไม้เพื่อปลูกไปแล้วกว่า 1.5 ล้านตัน ประกอบไปด้วยเมล็ดพันธุ์กว่า 1,000 กิโลกรัม โดยไม้ที่โตเต็มที่แล้วจะถูกป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าดังกล่าว ในฐานะเป็นพลังงานร่วม

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวล อาจารย์คณะวิศวกรรมเกษตร มทส. กล่าวต่อว่า ในบรรดาพืชที่ให้พลังงานชีวมวล กระถินยักษ์ เป็นพืชที่น่าสนใจและทดลองแล้วได้ผลดี เพราะเป็นไม้โตเร็ว ใช้ระยะเวลาปลูก 4-5 ปีสามารถตัดมาใช้เพื่อทำเชื้อเพลิงได้ อีกทั้งเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลมากนัก กระถินยักษ์ในตระกูลถั่วที่สามารถดึงไนโตรเจนในอากาศมาใช้

นอกจากคุณสมบัติดีด้านโตเร็วแล้ว ยังสามารถทำเยื่อกระดาษเหมือนกับต้นยูคาลิปตัสได้ แต่ไม่ได้รับความนิยมเพราะโรงงานเยื่อกระดาษในบ้านเราออกแบบเครื่องจักรมา สำหรับยูคาลิปตัส ซึ่งในสมัยหนึ่ง เคยมีการส่งเสริมให้ปลูกกระถินยักษ์เพื่อผลิตเยื่อกระดาษแต่เกิดโรคเพลี้ย ไก่ฟ้าระบาดในปี 2520 ทำให้การปลูกกระถินยักษ์ไม่ได้รับความสนใจ

ขณะที่ยูคาลิปตัสเริ่มได้รับความนิยม ในฐานะไม้โตเร็วหมือนกัน แต่กระถิ่นยักษ์ถือว่าเป็นไม้เบิกนำได้ดีกว่า ในพื้นที่แห้งแล้งภูเขาหัวโล้น นำกระถินยักษ์ไปปลูกเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวประกอบกับเป็นไม้เบิกนำได้ แต่ถ้าเกิดมองในแง่คุณภาพดิน ทั้งไม้ยูคาลิปตัสรวมทั้งกระถินยักษ์เป็นพืชที่เติบโตเร็ว ต้องใช้ธาตุอาหารจากดินไม่ต่างกัน การปลูกพืชชนิดนี้ต้องดูแลบำรุงดิน

แต่กระถินยักษ์ดึงไนโตรเจนออกจากดินได้น้อยกว่า เพราะ มีไลโซเปียม ดึงไนโตรเจนในอากาศออกมาใช้เมื่อเทียบความเสื่อมของดินจึงมีน้อยกว่า ยูคาลิปตัส ขณะที่ยอดกระถิน และใบนำมาเป็นอาหารสัตว์ได้ ส่วนปัญหาแมลงศัตรูพืชของกระถินยักษ์ ปัจจุบันสามารถใช้ตัวห้ำตัวเบียนเพื่อจัดการปัญหาได้แล้ว

อย่างไรก็ตามที่จะปลูกไม้โตเร็วอย่างกระถินยักษ์เพื่อเป็นพลังงานทดแทนใน พื้นที่อื่น ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จำนวน 1,000 ไร่ขึ้นไป คำนึงถึงเส้นทางการขนส่ง มีโรงไฟฟ้าในพื้นที่ เหมาะกับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ผลิตไฟฟ้าใช้ในอุตสาหกรรม เฉกเช่นเดียวกับพลังงานชีวมวลต่าง ๆ ที่กำลังศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว เหง้ามันสำปะหลัง สิ่งเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งของพลังงานทดแทนที่กำลังมีอนาคต ที่จะมาใช้ช่วยเสริมเป็นพลังงานหลัก แต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านอื่นควบคู่กันไปด้วย

เรียบเรียงใหม่โดย : กระถินยักษ์ พืชพลังงานทดแทน อย่าพลาดเรื่องราวดี ๆ ของเรา ที่เดียว

บริการ Guest Post กับเรา เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง

ขอบคุณที่ติดตามเข้ามาอ่าน

 
โพสต์ : 12/09/2022 2:52 pm

ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ ล่าสุดในตอนนี้